ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (НАУКИ ПРО ОСВІТУ 011, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 09, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Інновація"
Анотація
Мета курсу: засвоєння методології, ключових положень, тенденцій і проблематики сучасної теорії навчання; формування основ дидактичного мислення майбутніх викладачів, засвоєння аспірантами знань, принципів, форм, методів і прийомів дослідницької діяльності в процесі навчання. Формування професійних якостей та здібностей, розвиток творчого потенціалу, креативного мислення з опорою на репродукцію, вмінь аналізувати та синтезувати інформацію, моделювати експериментальне дослідження, потреби в самоосвіті, виховання науково-педагогічної культури майбутнього фахівця, вміння працювати з різними джерелами інформації. Цель курса: усвоение методологии, ключевых положений, тенденций и проблематики современной теории обучения; формирование основ дидактического мышления будущих преподавателей, усвоение аспирантами знаний, принципов, форм, методов и приемов исследовательской деятельности в процессе обучения. Формирование профессиональных качеств и способностей, развитие творческого потенциала, креативного мышления с опорой на репродукцию, умений анализировать и синтезировать информацию, моделировать экспериментальное исследование, потребности в самообразовании, воспитание научно-педагогической культуры будущего специалиста, умение работать с различными источниками информации.
Опис
Ключові слова
дидактичні дослідження, дослідницька діяльність, процес навчання, теорія навчання, аспіранти, дидактические исследования, исследовательская деятельность, процесс обучения, теория обучения, аспиранты, didactic researches, research activities, the learning process, learning theory, graduate students
Цитування
Трубавіна І. М. Зміст нормативної навчальної дисципліни "Теоретичні основи дидактичних досліджень" за напрямом підготовки: доктор філософії (науки про освіту 011, спеціалізація 09, денна форма навчання) / І. М. Трубавіна // Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 12 квіт. 2016 р.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: О. С. Токовенко (наук. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2016. – Ч. 2. – С. 105-109.