ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано впровадження електроних посібників в навчальний процес вищої школи. Зазначено, що дидактичні можливості сучасних електронних посібників мають низку переваг. До них можна віднести можливість дистанціювати, диференціювати та індивідуалізувати процес навчання; контролювати навчальні досягнення студентів із діагностичною системою з подальшим знаходженням оптимальних шляхів подолання помилок; забезпечити самоконтроль навчальної діяльності за допомогою тестів з використанням он-лайн форм. Використання засобів мультимедіа в електронному посібнику дозволяє збагатити процес навчання наочним високоякісним ілюстративним матеріалом – двовимірними, об’ємними, статичними та динамічними зображеннями, звуковим супроводом відображеного на екрані матеріалу, що в свою чергу сприятиме підвищенню мотивації навчання та сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та учнів. The publication analyzes the implementation of electronic manuals in the educational process of a higher school. It is noted that the didactic capabilities of modern electronic manuals have a number of advantages. These include the ability to distance, differentiate and individualize the learning process; to control the educational achievements of students with a diagnostic system with subsequent finding optimal ways to overcome errors; to ensure self-monitoring of educational activities with the help of tests using online forms. The use of multimedia tools in the electronic manual allows you to enrich the learning process with visual, high-quality illustrative material - two-dimensional, three-dimensional, static and dynamic images, sound accompaniment of the material displayed on the screen, which in turn will contribute to increasing the motivation of learning and contribute to the activation of educational and cognitive activities of students and pupils.
Опис
Ключові слова
електроні посібники, освітній процес, вища школа, магістерські роботи, electronic manuals, educational process, higher school, master's theses
Цитування
Бондаренко Я. В. Впровадження електроних посібників в навчальний процес вищої школи / Я. В. Бондаренко, В. В. Перлова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 38–40.