НАСКРІЗНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито витоки ідеї наскрізного виховання, показано особливості її розвитку у різних часових вимірах. З’ясовано, що ідея наскрізного виховання, як складової педагогічного процесу, бере початок з давніх-давен, починаючи з усвідомлення особливої ролі виховання у формуванні особистості, визначення виховного потенціалу процесу навчання, його форм, методів, засобів; обґрунтування виховної сили освіти взагалі. The origins of the idea of cross-cutting upbringing have been revealed in the article. The specific features of development of this idea in different time dimensions have been shown. It has been found that the idea of cross-cutting upbringing as a part of pedagogical process originates from ancient times, starting with the awareness of the special role of upbringing in the formation of personality, determining the upbringing potential of training, forms, methods and means of it and substantiation of upbringing power of education, on the whole.
Опис
Ключові слова
наскрізне виховання, виховний потенціал освіти, виховуюче навчання, цінності, cross-cutting upbringing, upbringing potential of education, upbringing training, values
Цитування
Золотухіна С. Т. Наскрізне виховання як складова педагогічного процесу в історичному дискурсі / С. Т. Золотухіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 36–39.