Педагогіка вищої школи з педагогічною практикою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено основні положення та вимоги щодо організації, змісту самостійної роботи аспірантів. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з педагогіки вищої школи з педагогічною практикою для аспірантів. Завдання складені з урахуванням вимог до формування професійної компетентності аспірантів. Методичні рекомендації призначені для аспірантів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація", "Фармація". В методических рекомендациях представлены основные положения и требования по организации, содержанию самостоятельной работы аспирантов. Материал представлен в соответствии с учебной программой по педагогике высшей школы с педагогической практикой для аспирантов. Задания составлены на основе требований к формированию профессиональной компетентности аспирантов. Методические рекомендации предназначены для аспирантов специальности 226 "Фармация, промышленная фармация", "Фармация". In methodological recommendations are the main provisions and requirements for the organization and content of independent work of graduate students. The material is presented in accordance with the curriculum on pedagogy of higher education with pedagogical practice for graduate students. Assignments are based on the requirements for the formation of professional competence graduate students. Methodical recommendations are designed for graduate students of specialty 226 "Pharmacy, Industrial Pharmacy", "Pharmacy".
Опис
Ключові слова
педагогіка, вища школа, педагогічна практика, методичні рекомендації, педагогика, высшая школа, педагогическая практика, методические рекомендации, pedagogy, school of higher education, pedagogical practice, methodological guidelines
Цитування
Кайдалова Л. Г. Педагогіка вищої школи з педагогічною практикою : метод. рек. до самост. роботи для аспірантів / Л. Г. Кайдалова, О. О. Романовська, Н. В. Науменко ; Нац. фарм. ун-т. – Харків : НФаУ, 2021. – 29 с.