МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

dc.contributor.authorКостіна В. В.
dc.date.accessioned2023-09-18T13:28:38Z
dc.date.available2023-09-18T13:28:38Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетодичні рекомендації "Менеджмент соціальної роботи" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна робота» укладені для сприяння більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти у процесі самостійної роботи. Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Менеджмент соціальної роботи», що допоможе здобувачам вищої освіти у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу. Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт. У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних професійних здібностей та вмінь. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено роз’ясненню особливостей індивідуальної самостійної роботи, а також підготовці ІНДЗ з дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у здобувачів вищої освіти, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких здобувачі вищої освіти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проєктом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання. Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь здобувачів вищої освіти здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів самостійної роботи, а також пояснення щодо особливостей її виконання. У додатковій частині можна знайти інформацію щодо змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу, а також окремих методичних наробок, що допоможуть в опануванні управлінської діяльності в галузі соціальної роботи. Methodical recommendations "Social work management" for students of the second (master's) level of higher education of full-time and correspondence forms of education in the specialty "Social work" are concluded to promote the full disclosure of opportunities and self-improvement of students of higher education in the process of independent work. This edition consists of five chapters. In the first, the program of the discipline "Social Work Management" is given, which will help students of higher education in motivating their own independent work, revealing the logical structure of the course. The material of the second section will provide students with the opportunity to more consciously learn the main issues of the lecture course with the help of independent study of the literature according to certain thematic blocks, and will also help in the preparation of abstract works. The third section contains methodical instructions for seminar-practical classes, a plan for a seminar class in the form of a list of questions for independent preparation, as well as practical tasks for replenishing one's own professional abilities and skills. The fourth section of methodological recommendations is devoted to the clarification of the specifics of individual independent work, as well as the preparation of INDZ in the discipline. Taking into account the specifics of this type of activity and the difficulties that students of higher education face, methodological materials are presented here, with the help of which students of higher education will be able to more effectively perform all stages of work on an essay and an educational project, starting from the choice of a topic and ending with the analysis of the results of an individual scientific - a research task. The content of the fifth section of methodological recommendations will contribute to the formation of the skills of students of higher education to carry out self-monitoring and self-evaluation in the learning process, as it contains criteria for evaluating various types of independent work, as well as explanations about the specifics of its implementation. In the additional part, you can find information about the content of the main terms, textbooks and manuals that are recommended for mastering the course, and as well as certain methodological skills that will help in mastering managerial activities in the field of social work.
dc.identifier.citationКостіна В. В. Менеджмент соціальної роботи : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання спец. Соціальна робота / В. В. Костіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 78 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12480
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціальна робота
dc.subjectсоціальна сфера
dc.subjectсоціальна педагогіка
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльність
dc.subjectменеджмент
dc.subjectсамостійна робота
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectsocial work
dc.subjectsocial sphere
dc.subjectsocial pedagogy
dc.subjectsocio-pedagogical activity
dc.subjectmanagement
dc.subjectindependent work
dc.subjectmethodical recommendations
dc.titleМЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
dc.title.alternativeMANAGEMENT OF SOCIAL WORK
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Метод-Менеджмент соціальної работи 2023_Костіна.pdf
Розмір:
622.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: