Педагогічний комікс як засіб просвітницької роботи з батьками здобувачів початкової освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя
Анотація
Авторами обґрунтовано потенціал педагогічного коміксу як засобу просвітницької роботи з батьками учнів початкової школи, запропоноване власне визначення поняття "педагогічний комікс". У тезах звертається увага на кліпове мислення переважної частини означеної категорії батьків. Авторами обоснован потенциал педагогического комикса как средства просветительской работы с родителями учащихся начальной школы, предложено собственное определение понятия "педагогический комикс". В тезисах обращается внимание на клиповое мышление подавляющей части указанной категории родителей. The authors substantiate the potential of a pedagogical comic as a means of educational work with parents of elementary school students, the definition of the "pedagogical comic" concept is proposed. Special attention is drawn to clip thinking of the predominant part of the identified parent category.
Опис
Ключові слова
педагогічний комікс, кліпове мислення, батьки, здобувач початкової освіти, педагогический комикс, клиповое мышление, родители, соискатель начального образования, pedagogical comic, clip thinking, parents, сandidate for еlementary еducation
Цитування
Мажуга А. В. Педагогічний комікс як засіб просвітницької роботи з батьками здобувачів початкової освіти / А. В. Мажуга, Т. С. Твердохліб // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Ніжин, 21 жовт. 2021 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя [та ін.] ; [уклад.: Т. В. Гордієнко, Н. М. Демченко]. – Ніжин : НДУ, 2021. – С. 100–101.