ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТПМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто оволодіння монологічним мовленням, яке має велике значення для розвитку мовлення дітей, оскільки саме при побудові монологу найбільшою мірою виявляються їх мовленнєві вміння. Монологічне мовлення вважається більш складною формою зв'язного мовлення, ніж діалогічне, воно демонструє всі мовні досягнення дітей, тому його розвиток має дуже важливе місце в логопедичній роботі з молодшими школярами, тому як розвинене монологічне мовлення є необхідною умовою навчання дитини в школі. Зазначено, що навіть незначні мовленнєві порушення можуть в подальшому позначитися на навчанні дитини в школі, наприклад, при освоєнні процесів письма і читання. The article examines the mastery of monologue speech, which is of great importance for the development of children's speech, since it is during the construction of a monologue that their speech skills are revealed to the greatest extent. Monologic speech is considered a more complex form of coherent speech than dialogic speech, it demonstrates all linguistic achievements of children, so its development has a very important place in speech therapy work with younger schoolchildren, because developed monologic speech is a necessary condition for a child's education at school. It is noted that even minor speech disorders can later affect the child's education at school, for example, when mastering the processes of writing and reading.
Опис
Ключові слова
монологічне мовлення, мовленнєві порушення, розвиток мовлення, логопедична робота, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, monologic speech, speech disorders, speech development, speech therapy work, children of primary school age, student works
Цитування
Зосімова В. В. Особливості формування монологічного мовлення молодших школярів з ТПМ / В. В. Зосімова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 61–63.