Воля і свобода волі як категорії сучасного трудового права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор аналізує сучасний стан досліджень проблем волі і свободи волі, характеризуючи різноманіття підходів до їх визначення, розуміння їх природи та змісту. Відзначається, що кожен підхід несе на собі відбиток часу адже уособлює уявлення тогочасного світу та пошук вирішення актуальних тогочасних проблем. Однак, сучасна наука і досі однозначно не може відповісти на питання, що таке воля і свобода волі. Робиться висновок, що право надає умови для прояву свободи волі; воно оформлює свободу волі, надає простір для її втілення та проявлення зовні. Якщо воля – це рушійна сила прагнення, бажання, то свобода волі – це можливість прояву волі, а отже можливість втілення, реалізації бажання. Відповідно, у правовій реальності свобода волі означає правові можливості того чи іншого суб’єкта щодо реалізації певних прав. Автор анализирует современное состояние исследований проблем свободы и свободы воли, характеризуя многообразие подходов к их определению, понимание их природы и содержания. Отмечается, что каждый подход несет на себе отпечаток времени ведь олицетворяет представление тогдашнего мира и поиск решения актуальных тогдашних проблем. Однако, современная наука до сих пор однозначно не может ответить на вопрос, что такое свобода и свобода воли. Делается вывод, что право предоставляет условия для проявления свободы воли; оно оформляет свободе воли, предоставляет пространство для ее воплощения и проявления снаружи. Если свобода - это движущая сила стремления, желания, то свобода воли - это возможность проявления воли, а значит возможность воплощения, реализации желания. Соответственно, в правовой реальности свобода воли означает правовые возможности того или иного субъекта по реализации определенных прав. The author analyzes the current state of research of the problems of freedom and freedom, describing the diversity of approaches to their definition, understanding their nature and content. It is noted that each approach carries the imprint of time because it represents the representation of the time of the world and the search for solutions to current problems of the time. However, modern science is still unequivocally unable to answer the question of what freedom and will are. It is concluded that the right provides conditions for the manifestation of free will; it depicts free will, gives space for its realization and manifestation from the outside. If freedom is the driving force of desire, desire, then freedom of will is an opportunity of manifestation of freedom, and hence the possibility of the embodiment, realization of desire. Accordingly, in legal reality freedom of will means the legal possibilities of one or another subject in the exercise of certain rights.
Опис
Ключові слова
воля, свобода волі, аксіологія, право, трудове право, громадянське суспільство, воля, свобода воли, аксиология, право, трудовое право, гражданское общество, will, freedom of will, axiology, law, labor law, civil society
Цитування
Коваленко О. О. Воля і свобода волі як категорії сучасного трудового права / О. О. Коваленко // Від громадянського суспільства – до правової держави : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчен. та студ., м. Харків, 27 квіт. 2017 р. / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 117–120.