РОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ У СТВОРЕННІ МОВЛЕННЄВОГО КОЛОРИТУ У ТВОРІ Ю. СЛИВКИ «#ЧУЄШ, КОЛИ ПРИЇДЕШ ДОДОМУ? БЛОГ, ЩО СТАВ КНИГОЮ»

dc.contributor.authorОлексієнко, А. С.
dc.date.accessioned2024-02-25T16:42:43Z
dc.date.available2024-02-25T16:42:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена дослідженню ролі діалектизмів у створенні мовленнєвого колориту у творі Ю. Сливки «#Чуєш, коли приїдеш додому? Блог, що став книгою». Для успішного досягнення поставленої мети в теоретичному розділі розглянуто діалектизми в сучасній українській мові, їхнє історичне підґрунтя, лексично обмежене функціювання, стилістичні функцїї, які вони виконують у художньому тексті. Описано поняття наріччя та говорів, подано їх класифікацію та особливості поширення на території України. Детально вивчено південно-західне наріччя, зокрема наддністрянську говірку з метою практичного дослідження значення діалектизмів та їх провідної ролі у формуванні мовленнєвого колориту. У практичному розділі здійснено поглиблений аналіз блогу як форми комунікації в художньому тексті на основі анкетного опитування, виділено діалектизми у творі Ю. Сливки та опрацьовано їх на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. Також досліджено функціональне навантаження діалектизмів у процесі функціювання у художньому творі. Описано види стилістичних мовленнєвих колоритів, які використовуються у творі та їх роль у сприйнятті книги читачем. Результати дослідження можуть бути використанні у шкільному курсу української мови під час вивчення лексикології. Master's thesis of Yu. Slyvka's work "#You hear, when will you come home? A blog that became a book." In order to successfully achieve the set goal, the theoretical section presents dialectisms in the modern Ukrainian language, their historical background, lexically limited functioning, stylistic functions they perform in an artistic text. The concepts of adverb and dialectic are characterized, their classification and features of distribution on the territory of Ukraine are presented. In order to practically study the meaning of dialectics and their leading role in the formation of the flavor of speech, the southwestern dialect, in particular the Transnistrian one, was studied in detail. In the practical part, an in-depth analysis of the blog as a form of communication in the artistic text, dialectics in the works of Yu. Slyvka's is issued and issued in Art. phonetic, lexical and grammatical levels. The functional loads of dialectics in functioning in an artistic work were also studied. The types of stylistic speech colors used in the work and their role in the reader's perception of the book are characterized. The results of the research can be used in the school course of the Ukrainian language during the study of lexicology.
dc.identifier.citationОлексієнко А. С. Роль діалектного мовлення у створенні мовленнєвого колориту у творі Ю. Сливки «#Чуєш, коли приїдеш додому? Блог, що став книгою» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. С. Олексієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови ім. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2023. – 75 с. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14117
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіалектизм
dc.subjectдіалект
dc.subjectнаріччя
dc.subjectговір
dc.subjectмовленнєвий колорит
dc.subjectблог
dc.subjectонлайн-есей
dc.subjectdialecticis
dc.subjectdialect
dc.subjectspeech
dc.subjectlinguistic flavor
dc.subjectblog
dc.subjectinternet essay
dc.titleРОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ У СТВОРЕННІ МОВЛЕННЄВОГО КОЛОРИТУ У ТВОРІ Ю. СЛИВКИ «#ЧУЄШ, КОЛИ ПРИЇДЕШ ДОДОМУ? БЛОГ, ЩО СТАВ КНИГОЮ»
dc.title.alternativeThe role of dialect speech in the creation of linguistic flavor in Yu. Slyvka's work "#You hear, when will you come home? A blog that became a book"
dc.typeOther
Файли
Колекції