КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК У МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Польські жінки традиційно відігравали важливу роль у підтримці духовної культури громади. Особливо відчутною була їх роль у великих містах імперії – Москві, Києві, Петербурзі та Одесі, де зосереджувалась значна кількість польського населення. Мета даної статті полягає у виявленні характерних рис участі жіноцтва в культурному житті полонії міст. Для цього використані методи індукції, аналізу, історико-типологічний метод. На підставі аналізу архівних джерел та досліджень з даної тематики встановлені форми участі жінок в системі освіти польського населення, філантропічній діяльності, підтримці національної культури – у розвитку театрального і музичного життя, розповсюдженні бібліотек тощо. Виявлено, що у всіх названих галузях жінки виявляли свої творчі здібності, організуючі різноманітні освітні заклади, громадські організації, мистецькі заходи. Polish women have traditionally played an important role in supporting the spiritual culture of the community. Their role in the major cities of the empire - Moscow, Kiev, St. Petersburg and Odessa, where a large number of Polish population was concentrated - was especially significant. The purpose of this article is to identify the characteristics of women's participation in the cultural life of cities. For this purpose, methods of induction, comparative analysis, historical and typological method are used. On the basis of the analysis of archival sources and studies of this topic, the forms of women's participation in the polish population's education system, philanthropic activities, support of national culture - in the development of theatrical and musical life, distribution of libraries, etc. have been established. It was revealed that in all these areas women showed their creativity by organizing various educational institutions, social organizations and cultural events.
Опис
Ключові слова
жінки, поляки, міста, Російська імперія, women, Poles, cities, Russian Empire
Цитування
Ніколаєнко О. О. Культурно-освітня діяльність польських жінок у містах Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. О. Ніколаєнко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків, 2020. – Вип. 58. – С. 70–76.