Освіта в реаліях полікультурного українського суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті схарактеризовано сучасний стан етнонаціональної структури населення України. На основі аналізу концептуальних документів та новітніх навчальних програм зроблено огляд перспективних моделей розвитку освіти в умовах етнокультурного розмаїття сучасного українського суспільства. В статье охарактеризовано современное состояние этнонациональной структуры населения Украины. На основе анализа концептуальных документов и новейших учебных программ осуществлён обзор перспективных моделей развития образования в условиях этнокультурного разнообразия современного украинского общества. The current state of the ethnocultural structure of the society in Ukraine was characterized. On the basis of the critical analysis of the conceptual documents and the updated yllabuses the perspective strategies of education development in the modern ethnoculturally diverse Ukrainian society were outlined.
Опис
Ключові слова
освіта, культура, етнокультурне розмаїття, суспільство, підготовка, полікультурна освіта, виховання, образование, культура, этнокультурное разнообразие, общество, подготовка, поликультурное образование, воспитание, education, culture, ethnocultural diversity, society, training, multicultural education, upbringing
Цитування
Юр’єва К. А. Освіта в реаліях полікультурного українського суспільства / К. А. Юр’єва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 131–140.