Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали інтернет-конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти. Розкриваються питання теорії та методики навчання і виховання у початковій школі, інноваційних підходів у роботі вчителя початкових класів, інклюзивного простору в освітньому процесі початкової школи, історико-педагогічних та компаративістських аспектів початкової освіти, перспективні напрями розвитку початкової ланки освіти: український і європейський досвід, провідні питання природничо-математичної та мовно-літературної галузей у початковій школі. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains materials of the Internet Conference of applicants of another (master's) level of higher education of another year of study of the Faculty of primary education of the H. S. Skovoroda KhNPU, inherent in topical problems of primary education. The issues of theory and methodology of teaching and upbringing in primary school, innovative approaches in the work of primary school teachers, inclusive space in the educational process of Primary School, historical, pedagogical and comparative aspects of primary education, promising examples of Primary School Development links of Education: Ukrainian and European experience, leading issues of natural-mathematical and linguistic-literary industries in primary school are revealed. For applicants of other (master's) level of higher education and teachers of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
вчитель початкових класів, інноваційні підходи, інклюзивний простір, педагогіка партнерства, primary school teacher, innovative approaches, inclusive space, partnership pedagogy
Цитування
Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 05 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 112 с.