Україна в окупаційній програмі Німеччини в період Першої світової війни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується висвітлення "українського питання" в геополітичних стратегіях Німеччини у Першій світовій війні, оскільки "українське питання" упродовж 1914 – 1918 рр. переросло у вагому міжнародну проблему. Проте ні широкі кола німецької громадськості, ні керівні політичні та військові кола Німеччини не виявились готовими до цього. Однак німці налагодили зв’язки з Україною як з країною, котра була тісно пов’язана з нею багатьма спільними інтересами. Негативні для обох народів наслідки Першої світової війни поглинули політичну співпрацю. Після закінчення війни українське питання понад чверть століття було об’єктом зацікавлення у політичному житті Німеччини. В статье анализируется освещение "украинского вопроса" в геополитических стратегиях Германии в Первой мировой войне, поскольку "украинский вопрос" на протяжении 1914 - 1918 гг. перерос в международную проблему. Однако ни широкие круги германской общественности, ни руководящие политические и военные круги Германии не оказались готовы к этому. Однако немцы наладили связи с Украиной как со страной, тесно связанной с ней многими общими интересами. Негативные для обоих народов последствия Первой мировой войны поглотили политическое сотрудничество. После окончания войны украинский вопрос более четверти века был объектом интереса к политической жизни Германии. The article analyzes the coverage of the "Ukrainian question" in the geopolitical strategies of Germany in the First World War, as the "Ukrainian question" during 1914-1918 grew into a significant international problem. However, neither the general public nor the leading political and military circles of Germany were ready for this. However, the Germans established ties with Ukraine as a country that was closely linked to it by many common interests. The negative consequences of the First World War for both nations absorbed political cooperation. After the end of the war, the Ukrainian question was the subject of interest in German politics for more than a quarter of a century.
Опис
Ключові слова
Україна, Німечиина, Перша світова війна, окупаційна політика, зовнішня політика, політичний режим, студентські роботи, Украина, Германия, Первая мировая война, оккупационная политика, внешняя политика, политический режим, студенческие работы, Ukraine, Germany, World War I, occupation policy, Foreign Policy, political regime, student work
Цитування
Матей Ю. Ф. Україна в окупаційній програмі Німеччини в період Першої світової війни / Ю. Ф. Матей // Актуальні питання історичного розвитку України і світу очима молоді : зб. наук. пр. молод. вчених істор. ф-ту ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та учасників студ.-учн. наук.-практ. конф. – Харків, 2020. – С. 51–54.