Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді у контексті ортобіозу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді у контексті теорії ортобіозу. В роботі зроблено спробу вирішення суперечностей між наявними системними узагальненнями психологічного базису смисложиттєвих орієнтацій і фактичним станом ціннісного розпорошення студентської молоді у закладах вищої освіти, відсутністю чітко визначених умов балансу цього процесу; між визнанням значення теорії ортобіозу для загального зростання особистості і недостатньою розробкою цього напряму у національному академічному контексті. Робота присвячена вивченню теоретичному обґрунтуванню емпірично отриманих результатів вивчення психологічних особливостей смисложиттєвих цінностей студентської молоді у контексті теорії ортобіозу, апробації відповідної програми психолого-педагогічного супроводу здобувачів вищої освіти і освітян. Опитування проводилося за допомогою гугл-опитувальника, створеного на основі тесту М. Рокіча, модифікованого Д. Леонтьєвим. Також було використано методи акме-спостереження і індивідуальні бесіди, рефлексії і діалог з використанням потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій в роботі наукового гуртка «Навчання через дослідження», під час опанування здобувачами дисциплін за вільним вибором у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, контекстний аналіз самозвітів, акме-спостереження, есе, смопрезентацій, стендових доповідей та інших продуктів навчальної діяльності здобувачів. Уперше визначено, що у студентському віці контекстно теорії ортобіозу відбувається не переосмислення смисложиттєвих орієнтацій, а синектика рівнів я-ідентифікації, запропоновано послідовний цикл вебінарів для освітян. Модифіковано ретроспекцію бачення формування смисложиттєвих орієнтацій в контексті теорії ортобіозу. Розширено уявлення про ортобіотичний підхід, зокрема структуровано логіку взаємодій на засадах паритетності усіх учасників освітнього процесу під час опанування здобувачами освітніх програм. Дістали подальшого розвитку питання визначення сутності і конкретизації психологічних особливостей смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді відповідно до синергетичного, особистісного і діяльнісного підходів. Психологічна структура смисложиттєвих орієнтацій відповідно до теорії ортобіозу бачиться таким чином: культурація потреб → традиції настанов в найближчому оточенні → особистісно значимих людей → помірність прояву інтересу → вироблення сталих мотивів конструктивної діяльності → визначення чіткої персонально значимої мети життєдіяльності → осмислення мети через призму ціннісних і соціально детермінованих ідеалів → структурування усвідомленої відповідальності і переконань → здійснення свідомого вибору → акцентуація цінності і таймінг рівнів я-ідентифікації. З урахуванням результатів теоретичного аналізу, емпіричних даних, отриманих у ході дослідження, розроблено програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників, психологів: «Ортобіотичний підхід в реалізації наскрізної змістової лінії НУШ «Здоров’я і безпека» в умовах воєнного стану», «Партнерська взаємодія. Стратегії роботи з учнями для розвитку позитивної самооцінки, я-ідентичності».
Опис
Ключові слова
ортобіоз, смисл життя, цінність, орієнтація, здоров’я, студент, особистість, системний підхід, orthobiosis, meaning of life, value, orientation, health, student, personality, systemic approach
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді у контексті ортобіозу: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. В. Ворожбіт-Горбатюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 73 с. : дод.
Колекції