«Великий стрибок» у КНР (1958-1961 рр.) та його наслідки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукову роботу присвячено економічній та політичній кампанії в Китайській Народній Республіці, яка отримала назву «Великий стрибок» та охоплює період з 1958 до 1961 роки. У дослідженні висвітлено формування Мао Цзедуна як комуніста. Проаналізовано вплив Китайської комуністичної партії на чолі з Мао Цзедуном на внутрішню і зовнішню політику Китаю у 1958-1961 роках. Висвітлено запровадження нових форм господарювання задля посилення економічного зростання та зміцнення індустріальної бази шляхом різкої колективізації й підміни професіоналізму ентузіазмом. Проаналізовано наслідки впливу політики «Великого стрибка» на становище Китайської Народної Республіки та її населення. У підсумках наукового дослідження визначено результати кампанії «Великого стрибка» та їх значення. The scientific work is devoted to the economic and political campaign in the People's Republic of China, which was called «The Great Leap Forward» and covers the period from 1958 to 1961. The study highlights Mao Zedong's formation as a communist. The influence of the Chinese Communist Party, headed by Mao Zedong, on China's domestic and foreign policy in 1958-1961 is analyzed. The introduction of new forms of management, in order to increase economic growth and strengthen the industrial base through sharp collectivization and to replace professionalism with enthusiasm, is highlighted. The consequences of the influence of the «Great Leap Forward» policy on the situation of the People's Republic of China and its population are analyzed. The results of the «Great Leap» campaign and their significance were determined in the results of the scientific study.
Опис
Ключові слова
Мао Цзедун, Комуністична партія Китаю, «Великий стрибок», народні комуни, війна зі шкідниками, Великий голод у Китаї, Mao Zedong, Chinese Communist Party, Great Leap Forward, people's communes, war against pests, China's Great Famine
Цитування
Дівицька С. В. «Великий стрибок» у КНР (1958-1961 рр.) та його наслідки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / С. В. Дівицька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 95 с. : дод.
Колекції