Методика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії «Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель»)

dc.contributor.authorБеземчук, Л. В.
dc.contributor.authorФомін, В. В.
dc.date.accessioned2023-04-26T15:08:47Z
dc.date.available2023-04-26T15:08:47Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractОбрана тема набуває особливої актуальності в умовах впровадження воєнного стану на території України, оскільки деякі пам’ятки, що представлено на світлинах авторами в змісті віртуальної екскурсії, зберігають свій первинний вигляд, який може відрізнятися від сьогодення. Метою статті є обґрунтування практичного значення віртуальної екскурсії як ефективного методичного засобу викладання шкільних предметів мистецької освітньої галузі під час педагогічної практики майбутніми вчителями музичного мистецтва в процесі забезпечення дистанційної та змішаної форми навчання. Для добору практичного матеріалу автори використовують бібліографічний, історичний, системний, концентричний, проблемний методи. Структурування змісту віртуальної екскурсії, присвяченої постаті Г. Сковороди, є прикладом творчого проєкту для роботи з онлайн здобувачами спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), які зможуть реалізувати його на дисциплінах професійно-орієнтованого змісту. Цікавим є завдання для роботи в парах, групах, за індивідуальною формою навчання під час роботи із старшокласниками над творами відомого поета, музиканта, просвітителя. Наповнення дидактичного матеріалу віртуальної екскурсії здійснено на підставі системного аналізу творчої спадщини митця з використанням репродуктивних та продуктивних методів навчання учнів старших класів. Авторами враховано алгоритми для розробки такої форми роботи з учнями як: план, вибір місць для віртуальних зупинок, підготовка питань та завдань для обговорення та виконання їх самостійно або в групах. Онлайн формат уможливлює поєднання різних видів мистецької діяльності учнів, сприяє швидшому знаходженню та опрацюванню ними мистецького тезаурусу: де, ким, за яких обставин було створено пам’ятку, чи збереглася вона неушкодженою, чи реставрована, чи цілком відновлена; у чому історична та мистецька цінність пам’ятки. Виклад матеріалу дає можливість знайти відповіді на запитання, що піднімаються авторами в ході подорожі віртуальними сходинками екскурсії, отримати зворотній зв’язок між майбутніми педагогами та учнями під час опрацювання зупинок, які стають своєрідним дидактичним компасом для аналізу текстів музично-поетичної спадщини Григорія Сковороди, ролі Харківщини в житті відомого на весь світ філософа та просвітителя. The chosen topic becomes especially relevant in terms of military situation in Ukraine, since some of the sights presented in the photos by the authors in the content of the virtual tour retain their original appearance, which may differ from today. The purpose of the article is to substantiate the practical value of a virtual excursion as an effective methodological aid for teaching the school subjects of the art education during pedagogical practice by potential music teachers in the process of providing distance and mixed forms of education. To select practical material, the authors use bibliographic, historical, systematic, concentric, and problem methods. The content structuring of the virtual excursion dedicated to the figure of H. Skovoroda is an example of a creative project for online work with students online made by the students of the specialty 014 Secondary Education (Musical Art), who will be able to implement it in the professionally oriented disciplines. It includes interesting tasks for high school students’ work upon the compositions of a famous poet, musician, and educator, organized in pair, group and individual forms. The didactic material of the virtual tour was filled based on a systematic analysis of the artist's creative heritage using reproductive and productive methods of high school students’ teaching. The authors took into account the algorithms for developing such a form of work with students as: a plan, choosing places for virtual stops, preparing questions and tasks for discussion and completing them independently or in groups. The online format makes it possible to combine various types of artistic activity of students, helps them find and process the artistic thesaurus faster: where, by whom, under what circumstances was the monument created, whether it was preserved intact, restored, or fully restored; what is the historical and artistic value of the monument. The presentation of the material enables to find answers to the questions raised by the authors during the journey through the virtual steps of the tour, to receive feedback between future teachers and students during the processing of the stops, which become a sort of didactic compass for the analysis of the texts of the musical and poetic heritage of Hryhoriy Skovoroda, the Kharkiv region role in the life and creativity of the world-famous philosopher and educator.
dc.identifier.citationБеземчук Л. В. Методика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії «Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель») / Л. В. Беземчук, В. В. Фомін // Новий Колегіум. – 2022. – № 4 (109). – С. 59–66.
dc.identifier.issn1562–529X
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10999
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
dc.subjectдистанційна освіта
dc.subjectвчитель музичного мистецтва
dc.subjectвіртуальна екскурсія
dc.subjectметодика
dc.subjectпросвітницька діяльність
dc.subjectdistance education
dc.subjectmusic teacher
dc.subjectvirtual excursion
dc.subjectmethodology
dc.subjecteducational activity
dc.titleМетодика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії «Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель»)
dc.title.alternativeMethodology of training of potential teachers of musical art (on the example of the materials of the virtual tour «Hryhoriy Skovoroda — an artist, philosopher, and educator»)
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Беземчук Л., Фомін В. Методика підготовки майбутніх вчителів.pdf
Розмір:
3.19 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: