ТРУДОВЕ ПРАВО: АДАПТАЦІЇ ДО ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто адаптації трудового права до воєнного стану. Запровадження воєнного стану в Україні як правового відображення реальної неоголошеної повномасштабної війни проти нашої держави, змушують працівників та роботодавців адаптувати трудові відносин до воєнних реалій. Зазначено, що сучасна вимога адаптації трудового права до воєнного стану на законодавчому рівні набула закріплення в нормативно-правових актах, що, в свою чергу, спричинило певні колізії та висвітлило прогалини у визначенні юридичних відносин між роботодавцем та працівником. Практичний досвід здійснення таких відносин наявно демонструє, що це питання не може бути вирішено виключно в юридичній площині, адже війна як екстремальна ситуація вносить відповідні корективи в сферу реалізації людини в світі праці, потребує від людини здійснення на межі власних можливостей, й навіть на межі максимальності людської природи. The publication examines adaptations of labor law to martial law. The introduction of martial law in Ukraine as a legal reflection of a real undeclared full-scale war against our state forces employees and employers to adapt labor relations to the realities of war. It is noted that the modern demand for adaptation of labor law to martial law at the legislative level has been consolidated in normative legal acts, which, in turn, has caused certain conflicts and highlighted gaps in the definition of legal relations between the employer and the employee. The practical experience of implementing such relations clearly demonstrates that this issue cannot be resolved exclusively in the legal sphere, because war, as an extreme situation, makes appropriate corrections in the sphere of human realization in the world of work, requires a person to perform at the limit of his own capabilities, and even at the limit of maximum human nature.
Опис
Ключові слова
трудове право, воєнний стан, російсько-українська війна, філософська-антропологія, аспірантські роботи, labor law, martial law, philosophical and anthropology, Russian-Ukrainian war, postgraduate works
Цитування
Доценко Є. А. Трудове право: адаптації до воєнного стану / Є. А. Доценко // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 55–56.