АНАЛІЗ СИЛОВИХ ВИДІВ ФІТНЕСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ АЕРОБІКОЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спортивна аеробіка є популярним видом фізичної активності і вона може бути цікавим засобом покращення фізичного здоров'я. Заняття в секції спортивної аеробіки популярні серед студентської молоді. Цей вид спорту приваблює виконанням різноманітних елементи, таких як стрибки, оберти, рухи руками та ногами, які виконуються під музичний супровід. Спортивна аеробіка вимагає від спортсменів вміння виконувати рухи з досконалою технікою. Тому підбір засобів і методів на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів в аеробній гімнастиці є предметом дослідження сучасних фахівців. Мета дослідження: визначити напрями силового фітнесу, які можно ефективно застосовувати у підготовці студентських команд зі спортивної аеробіки. Матеріали і методи дослідження: аналіз сучасних наукових публікацій з питань дослідження нових підходів щодо удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивній аеробіці. Результати. Серед елементів складності в аеробній гімнастиці достатньо багато елементів, які виконуються завдяки силової витривалості та значної силової напруги. Силові тренування проводились в аеробному режимі з використанням ваги власного тілу, тренажерів та вільних обтяжень. До силового обладнання відносяться: - еластичні джгути – довгі, резинові стрічкі, -еспандери – резинові стрічки з ручками, - тренажери – обладнання, яке має систему блоків та набір вантажних плит для обтяження. Висновки. Таким чином, на теперішній час існує достатня кількість видів оздоровчого силового фітнесу з використанням доступного обладнання, розробленими програмами, які можна використовувати у підготовці спортсменок в аеробній гімнастиці. Sports aerobics is a popular form of physical activity and it can be an interesting means of improving physical health. Classes in the sports aerobics section are popular among student youth. This sport attracts with the performance of various elements, such as jumps, spins, movements of arms and legs, which are performed to the accompaniment of music. Sports aerobics requires athletes to be able to perform movements with perfect technique. Therefore, the selection of means and methods at various stages of the long-term training of athletes in aerobic gymnastics is the subject of research by modern specialists. The purpose of the study: to determine the areas of strength fitness that can be effectively applied in the training of student teams in sports aerobics. Research materials and methods: analysis of modern scientific publications on researching new approaches to improving the educational and training process in sports aerobics. The results. Among the elements of difficulty in aerobic gymnastics, there are quite a lot of elements that are performed due to strength endurance and significant strength tension. Strength training was carried out in an aerobic mode using the weight of one's own body, simulators and free weights. Power equipment includes: - elastic harnesses - long, rubber bands, - expanders - rubber bands with handles, - simulators - equipment that has a system of blocks and a set of load plates for weighting. Conclusions. Thus, at the present time, there is a sufficient number of types of strength fitness with the use of available equipment, developed programs that can be used in the training of female athletes in aerobic gymnastics.
Опис
Ключові слова
спортивна аеробіка, студентки, силовий фітнес, тренувальний процес, спортивна підготовка, sports aerobics, female students, strength fitness, training process, sports training
Цитування
Соловйова Т. Аналіз силових видів фітнесу для підготовки студенток, які займаються спортивною аеробікою / Т. Соловйова, Н. Санжарова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 202–205.