Позанавчальна діяльність молодших школярів як засіб для формування громадянської компетентності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто позанавчальну діяльність молодших школярів як засіб для формування громадянської компетентності. Дієвим засобом формування громадянської компетентності як ключової виступає і позанавчальна діяльність. Організація гурткової роботи з вивчення історії рідного краю, створення етнографічних експозицій для класного чи шкільного музею цілком під силу молодшим школярам. Українські діти за період повномасштабної війни знайшли власну нішу у волонтерській роботі – це і збирання пластикових кришечок для протезів, творчі роботи, листи для фронту, збір коштів, благодійні акції, виготовлення оберегів. Зауважено, що за умови грамотної, методично виваженої роботи педагогів, навіть в умовах дистанційного навчання може бути організовано роботу з формування громадянської компетентності молодших школярів. The work examines the extracurricular activities of junior high school students as a means of forming civic competence. Extracurricular activities are also a key effective means of forming civic competence. The organization of group work on the study of the history of the native land, the creation of ethnographic expositions for a class or school museum is quite within the power of younger schoolchildren. During the period of the full-scale war, Ukrainian children found their own niche in volunteer work - this includes collecting plastic caps for prostheses, creative works, letters for the front, fundraising, charity events, making amulets.It was noted that under the condition of competent, methodically balanced work of teachers, even in the conditions of distance learning, work on the formation of civic competence of younger schoolchildren can be organized.
Опис
Ключові слова
початкова школа, громадянська компетентність, гурткова робота, магістерські роботи, Elementary School, civil competence, larynx works, master's work
Цитування
Мусієнко К. Позанавчальна діяльність молодших школярів як засіб для формування громадянської компетентності / К. Мусієнко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 28.