Педагогіка вищої школи з педагогічною практикою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено основні положення та вимоги щодо організації, змісту практичних та семінарських занять аспірантів. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з педагогіки вищої школи з педагогічною практикою для аспірантів. Завдання складені з урахуванням вимог до формування професійної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Методичні рекомендації призначені для аспірантів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" "Фармація". В методических рекомендациях представлены основные положения и требования, касающиеся организации, содержания практических и семинарских занятий аспирантов. Материал представлен в соответствии с учебной программой по педагогике высшей школы педагогической практикой для аспирантов. Задания составлены с учетом требований к формированию профессиональной компетентности будущих преподавателей высшего образования. Методические рекомендации предназначены для аспирантов специальности 226 "Фармация, промышленная фармация" "Фармация". The methodological recommendations present the main provisions and requirements for the organization and content of practical and seminar classes of graduate students. The material is presented in accordance with the curriculum on pedagogy of higher education pedagogical practice for graduate students. Assignments are made taking into account the requirements for the formation of professional competence of future teachers of higher education. Methodical recommendations are designed for graduate students of specialty 226 "Pharmacy, industrial pharmacy" "Pharmacy.
Опис
Ключові слова
педагогіка, вища школа, педагогічна практика, семінарські заняття, аспіранти, методичні рекомендації, педагогика, высшая школа, педагогическая практика, семинарские работы, аспиранты, методические рекомендации, pedagogy, school of higher education, pedagogical practice, seminar papers, graduate students, methodological guidelines
Цитування
Кайдалова Л. Г. Педагогіка вищої школи з педагогічною практикою : метод. рек. до практ. та семін. занять для аспірантів / Л. Г. Кайдалова, О. О. Романовська, Н. В. Науменко ; Нац. фарм. ун-т. – Харків : НФаУ, 2021. – 45 с.