ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ТАБАТА НА ПІДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОК ГРУПИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проблема фізичної підготовки спортсменок базового рівня в спортивній аеробіці є насущною з різних причин. По-перше, відповідна фізична готовність є критично важливою для досягнення високих результатів у спортивних змаганнях. По-друге, оцінка рівня фізичної підготовки може виявити слабкі пункти, які потребують уваги та поліпшень для підвищення ефективності та запобігання можливим травмам. По-третє, зростаючий рівень конкуренції у спортивній аеробіці підкреслює значущість збалансованого та ефективного тренувального процесу для успішного виступу у цій дисципліні. Одним із методів, які можна використовувати у підготовці спортсменок базового рівня в спортивній аеробіці, є використання системи Табата. Мета дослідження: Експериментально перевірити ефективність використання системи Табата в підготовці спортсменок групи базової підготовки в спортивній аеробіці. Результати: Дослідження проводилось з 15 гімнастками групи базової підготовки в спортивній аеробіці на базі КДЮСША №13 м. Харків у період з жовтня 2022 року по листопад 2023 року. На початку та в кінці експерименту були зроблені тестування, які складалися з вправ та орієнтовних нормативів для групи базової підготовки із загальнофізичної підготовки з навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Спортивна аеробіка». Ми впровадли в навчально-тренувальний процес комплекси вправ, що ґрунтувалися на системі Табата, з метою розвитку фізичних здібностей. Ці комплекси складалися з різних вправ, спрямованих на покращення загальної та спеціальної фізичної підготовленості учасниць. В експерименті було представлені комплекси, спрямовані на розвиток фізичних здібностей, важливих в спортивній аеробіці (гнучкість, силові здібності, швидкісно-силові здібності, координація, аеробна витривалість). Результати експерименту виявили покращення показників фізичної підготовки гімнасток та мають такі вірогідні зрушення в бік покращення: згинання та розгинання рук в упорі лежачи – на 1,8 рази (p0,01), вистрибування з глибокого присіду – на 5,7 рази (p0,001), піднімання тулуба в положенні лежачи – на 6,6 рази (p0,001), підтягування на низькій перекладині – на 2,2 рази (p0,001). Отримані данні знаходяться у межах допустимих величин і є достовірними. Позитивні зміни величин показників фізичної підготовки гімнасток були також отримані у інших 7 показників із 11 запропонованих тестів. Однак, динаміка змін має нижчий рівень значень, аніж у чотирьох представлених вище. Ми отримали покращення таких результатів: човниковий біг 3x10 – на 0,2с (p0,05), потрійний стрибок – на 18,6см (p0,05), біг 30 метрів – на 0,4с (p0,05), біг 60 метрів – на 0,4с (p0,05), біг 300 метрів – на 4,1с (p0,05), шпагат поперечний – на 0,6см (p0,05), шпагат повздовжній – на 0,9см (p0,05), що не виявляє статистично значущих покращень групи досліджуваних дівчат. Висновки: В роботі розглянуто та обґрунтовано використання системи «Табата» на підготовку спортсменок групи базової підготовки у спортивній аеробіці. За результатами проведеного експерименту можемо відзначити ефективність використання тренувань за системою Табата на загальнофізичну підготовку спортсменок групи базової підготовки в спортивній аеробіці. The problem of physical training of female athletes of the basic level in sports aerobics is urgent for various reasons. First, adequate physical fitness is critical for achieving high results in sports competitions. Second, assessing the level of physical fitness can reveal weak points that need attention and improvements to improve performance and prevent possible injuries. Third, the increasing level of competition in sports aerobics emphasizes the importance of a balanced and effective training process for successful performance in this discipline. One of the methods that can be used in the training of female athletes at the basic level in sports aerobics is the use of the Tabata system. Objective: To experimentally check the effectiveness of using the Tabata system in the training of female athletes of the basic training group in sports aerobics. Results: The study was conducted with 15 gymnasts of the basic training group in sports aerobics on the basis of KDYUUSA No. 13 in Kharkiv in the period from October 2022 to November 2023. At the beginning and at the end of the experiment, testing was done, which consisted of exercises and approximate standards for the group of basic training in general physical training from the curriculum for children's and youth sports schools "Sports aerobics". We introduced a set of exercises based on the Tabata system into the educational and training process with the aim of developing physical abilities. These complexes consisted of various exercises aimed at improving the general and special physical fitness of the participants. The experiment presented complexes aimed at the development of physical abilities important in sports aerobics (flexibility, strength abilities, speed-power abilities, coordination, aerobic endurance). The results of the experiment revealed an improvement in the indicators of the physical training of the gymnasts and have the following probable shifts in the direction of improvement: bending and extension of the arms in the lying position - by 1.8 times (p0.01), jumping out of a deep squat - by 5.7 times (p0.001), raising the trunk in a lying position - by 6.6 times (p0.001), pull-ups on the low bar - by 2.2 times (p0.001). The obtained data are within the permissible values and are reliable. Positive changes in the values of indicators of physical training of gymnasts were also obtained in other 7 indicators from 11 proposed tests. However, the dynamics of changes have a lower level of values than the four presented above. We have improved the following results: shuttle run 3x10 - by 0.2s (p0.05), triple jump - by 18.6 cm (p0.05), running 30 meters - by 0.4s (p0.05), running 60 meters - by 0.4 seconds. (p0.05), running 300 meters - by 4.1s (p0.05), transverse twine - by 0.6 cm (p0.05), longitudinal twine - by 0.9 cm (p0.05), which does not reveal statistically significant improvements in the group of girls under study. Conclusions: The paper examines and substantiates the use of the "Tabata" system for the training of female athletes of the basic training group in sports aerobics. According to the results of the conducted experiment, we can note the effectiveness of using Tabata training for the general physical training of female athletes of the basic training group in sports aerobics.
Опис
Ключові слова
підготовка спортсменів, спортивна аеробіка, система Табата, фізична підготовка, training of athletes, sports aerobics, Tabata system, physical training
Цитування
Суков В. Д. Вплив використання системи Табата на підготовку спортсменок групи базової підготовки у спортивній аеробіці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / В. Д. Суков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 50 с. : табл. + дод.
Колекції