Екологічні наслідки промислової діяльності у Донецькій області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто екологічні проблеми Донецького регіону. Розглянуто історію промислового розвитку Донбасу та екологічних наслідків для довкілля. Проаналізовано викиди в атмосферне повітря, води та грунти регіону. В статье рассмотрены экологические проблемы Донецкого региона. Рассмотрена история промышленного развития Донбасса и экологических последствий для окружающей среды. Проанализированы выбросы в атмосферный воздух, воды и почвы региона. The article considers the environmental problems of the Donetsk region. The history of industrial development of Donbass and ecological consequences for the environment is considered. Emissions to air, water and soils of the region are analyzed.
Опис
Ключові слова
Донецька область, екологічні наслідки, промисловий регіон, забруднення, економічна географія України, студентські роботи, Донецкая область, экологические последствия, промышленный регион, загрязнение, экономическая география Украины, студенческие работы, Donetsk region, environmental consequences, industrial region, pollution, economic geography of Ukraine, student work
Цитування
Онікєєнко М. В. Екологічні наслідки промислової діяльності у Донецькій області // Геогафія та туризм : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. доц. П. І. Лоцмана]. – Харків : ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2019. – С. 97–101.