Вивчення проблеми корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку засобами арттерапії в умовах воєнного часу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті схарактеризовано виклики воєнного часу, що постали в процесі аналізу проблеми корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку засобами арттерапії. Серед яких слід виокремити: внутрішнє переміщення чи вимушений виїзд за кордон спеціалістів-логопедів та дітей із заїканням; припинення чи відтермінування розпочатих корекційних програм; необхідність долучення психолога перед стартом корекційної роботи задля емоційного відновлення дітей; рецидиви відкоригованих раніше мовленнєвих порушень; зниження темпів та якості проведення корекційної роботи з подолання заїкання засобами арттерапії та інше. The article describes the challenges of wartime that arose in the process of analyzing the problem of correction of stuttering in children of senior preschool age by means of art therapy. Among which should be highlighted: internal displacement or forced departure abroad of speech therapists and children with stuttering; termination or postponement of the started correctional programs; the need to involve a psychologist before the start of correctional work for emotional recovery of children; relapse of previously corrected speech disorders; slowing down the pace and quality of correctional work to overcome stuttering by means of art therapy, etc.
Опис
Ключові слова
заїкання, арттерапія, діти старшого дошкільного віку, воєнний стан, stuttering, art therapy, children of senior preschool age, wartime condition
Цитування
Литвинова Ю. Вивчення проблеми корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку засобами арттерапії в умовах воєнного часу / Ю. Литвинова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 107–110.