Реформи у системі вищої освіти Німеччини у 70-ті рр. XX ст. : кінець епохи гуманізму й “Гумбольдтіанства” у німецьких університетах

dc.contributor.authorЧеркашин, С. В.
dc.date.accessioned2018-10-10T08:01:10Z
dc.date.available2018-10-10T08:01:10Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ статті йдеться про реформу системи вищої освіти Німеччини в період із Се­редини 1960-х по середину 1970-х рр. Необхідність цієї реформи назріла з кількох причин. Перша причина полягала в необхідності уніфікації всієї діяльності вишів Німеччини і, перш за все, університетів. Університети Німеччини виникли в різні історичні періоди розвитку країни, яка мала в собі риси феодальної роздрібненості. Тому університети відрізнялися не тільки своїм правовим статусом, а й статутами, порядком зарахування до них, проведення іспитів тощо. Всі ці особливості гальмували систематизований розвиток вищої освіти ФРН і позначалися на якості викладання та дослідження. Дру­га причина, яка викликала процес реформування, полягала у підготовці до "освітньої експансії". Ця підготовка передбачала перетворення традиційного університету штатних професорів-ординаріусів на масовий університет. Третя причина полягала у незадовільному фінансуванні як самих університетів, так і університетської науки. Уряд ФРН в кооперації з урядами федеральних земель і керівництвом університетів розробили і провели низку необхідних заходів, які виявилися неповноцінними і непослідовними та викликали період стагнації у системі вищої освіти ФРН. В статье говорится о реформе системы высшего образования Германии в период с середины 1960-х по середину 1970-х гг. Необходимость этой реформы назрела по нескольким причинам. Первая причина заключалась в необходимости унификации всей деятельности вузов Германии и, прежде всего, университетов. Университеты Германии возникли в разные исторические периоды развития страны, которая имела в себе черты феодальной раздробленности. Поэтому университеты отличались не только своим правовым статусом, но и уставами, порядком зачисления в них, проведения экзаменов и тому подобное. Все эти особенности тормозили систематизированное развитие высшего образования ФРГ и сказывались на качестве преподавания и исследования. Вторая причина, которая вызвала процесс реформирования, заключалась в подготовке к "образовательной экспансии". Эта подготовка предусматривала превращение традиционного университета, штатных профессоров-ординариусов на массовый университет. Третья причина заключалась в неудовлетворительном финансировании как самих университетов, так и университетской науки. Правительство ФРГ в кооперации с правительствами федеральных земель и руководством университетов разработали и провели ряд необходимых мероприятий, которые оказались неполноценными и непоследовательными и вызвали период стагнации в системе высшего образования ФРГ. The article talks about the reform of the system of higher education in Germany in the period from the mid-1960th to the mid-1970th. The need for this reform has matured for several reasons. The first reason was the need to unify all the activities of universities in Germany and, above all, universities. Universities of Germany emerged in different historical periods of the country's development, had the features of feudal disunity. Therefore, universities differed not only in their legal status, but also in their charters, the order of enrollment in them, the conduct of examinations, and the like. All these features hampered the systematized development of higher education in Germany and affected the quality of teaching and research. The second reason, which caused the reform process, was to prepare for "educational expansion". This training provided for the transformation of a traditional university, full-time professors-ordinarians into a mass university. The third reason was the unsatisfactory funding of both the universities themselves and university science. The Government of Germany, in cooperation with the governments of the federal states and university leaders, developed and carried out a number of necessary measures that proved to be incomplete and inconsistent and caused a period of stagnation in the system of higher education in Germany.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧеркашин С. В. Реформи у системі вищої освіти Німеччини у 70-ті рр. XX ст. : кінець епохи гуманізму й “Гумбольдтіанства” у німецьких університетах / С. В. Черкашин // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 53 (106). – С. 36–45.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn1992-5786
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1686
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКласичний приватний університет (КПУ), м. Запоріжжяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнімецька моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectуніверситети професорів-ординаріусівuk_UA.UTF-8
dc.subjectГумбольдтівська модель університетівuk_UA.UTF-8
dc.subjectуніфікація законодавстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectуніверситетська ав­тономіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнемецкий языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectуниверситеты профессоров-ординариусовuk_UA.UTF-8
dc.subjectГумбольдтовская модель университетовuk_UA.UTF-8
dc.subjectунификация законодательстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectуниве­рситетская автономияuk_UA.UTF-8
dc.subjectGermanuk_UA.UTF-8
dc.subjectuniversity of ordinary professors-notariesuk_UA.UTF-8
dc.subjectHumboldt university modeluk_UA.UTF-8
dc.subjectunification of legislationuk_UA.UTF-8
dc.subjectuniversity autonomyuk_UA.UTF-8
dc.titleРеформи у системі вищої освіти Німеччини у 70-ті рр. XX ст. : кінець епохи гуманізму й “Гумбольдтіанства” у німецьких університетахuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРеформы в системе высшего образования ФРГ в 60-70-е гг. XX в. : конец эпохи гуманизма и “Гумбольдтяанства” в немецких университетахuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeReforms in the Higher Education System of Germany in the Sixtieth and the Seventieth of 20th Century : the Crash of Humanism and "Humboldtianism” Epoch at German Universitieuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Черкашин С. В. .pdf
Розмір:
282.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: