НАСТУПНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ТА ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчення теорії ймовірностей у загальноосвітній школі має певні особливості та значно відрізняється від вивчення ймовірнісно-стохастичної лінії у педагогічному закладі вищої освіти. Шкільний курс стохастики має не систематичний, поверхневий характер. При освоєнні теорії ймовірностей в вузі акцент робиться на практичну значимість теоретичних знань. The study of probability theory in a secondary school has certain features and differs significantly from the study of the probabilistic-stochastic line in a pedagogical institution of higher education. The Stochastic school course is not systematic, superficial. In mastering the theory of probabilities in higher education the emphasis is placed on the practical importance of theoretical knowledge.
Опис
Ключові слова
теорія ймовірностей, математична статистика, комбінаторика, заклади загальної середньої освіти, педагогічні заклади вищої освіти, рrobability theory, mathematical statistics, combinatorics, general secondary education institutions, pedagogical institutions of higher education
Цитування
Шаман М. І. Наступність вивчення теорії ймовірностей в загальноосвітній школі та педагогічному закладі вищої освіти / М. І. Шаман, О. І. Проскурня // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 117–119.