Невичерпний скарб. 2022 № 4 (20)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про інформаційну культуру першокурсника; про зміни в інформаційно-пошуковому електронному ресурсі «Наукометричні профілі науковців ХНПУ» та результати наповнення його; про онлайн конференції з питань послуг бібліотеки та теми про академічну доброчесність; про біобібліографічні покажчики, які присвячені ювілейним датам – Марії Култаєвої та Григорія Сковороди; про досвід колежанки, яка була змушена поїхати до Польщі та навчати доньку у польській школі; про досвід учителювання; про участь у Міжнародному Digital студентському інтелектуальному турнірі #СловоСковороди: Ми побудуємо світ кращий»; про визнання та нагородження співробітників бібліотеки. The bulletin highlights various aspects of the activity of the H.S. Skovoroda Scientific Library of the H.S. Skovoroda Scientific Library, and reveals the features of its funds. In the issue: about the information culture of the freshman; about changes in the information and search electronic resource "Scientometric profiles of KhNPU scientists" and the results of its filling; about online conferences on library services and academic integrity topics; about the bio-bibliographic indexes dedicated to the anniversary dates of Maria Kultaeva and Hryhorii Skovoroda; about the experience of a colleague who was forced to go to Poland and teach her daughter in a Polish school; about teaching experience; about participation in the International Digital student intellectual tournament #SlovoSkovorody: We will build a better world"; on recognition and awarding of library employees.
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, читання, Сковорода Г. С., відеоконкурс, конференції, академічна доброчесність, послуги, біобібліографічний покажчик, Култаєва М. Д., рідкісна книга, оцифровування фонду, інтелектуальний турнір, польська школа, учителювання, electronic newsletter, reading, H. S. Skovoroda, video contest, conferences, academic integrity, services, biobibliographic index, Kultaeva M. D., a rare book, digitization of the fund, intellectual tournament, рolish school, teaching
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2022. - № 4 (20), груд. – 13 с.