ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК СКАРБНИЦЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено українську фразеологію з етнолінгвістичного й культурологічного погляду. Комплекс етнічних стереотипів, що існує в пізнанні, створює своєрідний етнокультурний образ світу. Зазначено, що українська фразеологія утворює своєрідну ментальну карту, за якою ми можемо спостерігати формування та розвиток ментальних стереотипів. Українська фразеологія – це не тільки джерело народної мудрості, а й духовна субстанція, яка є дзеркалом ментальності народу. Стійкі висловлювання живуть у мові, не змінюючись віками, і закріплюють у своїй семантичній структурі досвід етносу, зберігають ментальні оцінки взаємин, ставлення українців до себе й своїх сусідів. The publication examines Ukrainian phraseology from an ethnolinguistic and cultural point of view. The complex of ethnic stereotypes that exists in cognition creates a peculiar ethnocultural image of the world. It is noted that Ukrainian phraseology forms a kind of mental map, for with which we can observe the formation and development of mental stereotypes. Ukrainian phraseology is not only a source of folk wisdom, but also a spiritual substance that is a mirror of the people's mentality. Stable expressions live in the language without changing through the ages, and consolidate the experience of ethnicity in their semantic structure, preserve mental evaluations of relationships, the attitude of Ukrainians to themselves and their neighbors.
Опис
Ключові слова
українська фразеологія, український фольклор, етнокультура, семантика, мовна картина світу, Ukrainian phraseology, Ukrainian folklore, ethnoculture, semantics, linguistic picture of the world
Цитування
Снігурова І. І. Фразеологія як скарбниця етнокультурних стереотипів (на матеріалі українських прислів’їв і приказок) / І. І. Снігурова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 117–121.