Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації дозвіллєвої діяльності та самореалізації студентів у закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено висвітленню практичних аспектів підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації дозвіллєвої діяльності та самореалізації студентів у закладах вищої освіти на засадах формування компетенцій в сфері сучасних інформаційних технологій. Наведено результати експерименту щодо впровадження комплексу заходів з підвищення рівня підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації та провадження дозвіллєвої діяльності та самореалізації студентів на засадах використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Работа посвящена освещению практических аспектов подготовки будущих социальных педагогов к организации досуговой деятельности и самореализации студентов в учреждениях высшего образования на основе формирования компетенций в сфере современных информационных технологий. Приведены результаты эксперимента по внедрению комплекса мероприятий по повышению уровня подготовки будущих социальных педагогов к организации и осуществлению досуговой деятельности и самореализации студентов на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. The article is devoted to the theoretical substantiation and experimental confirmation of pedagogical conditions for the development of professional orientation of future social teachers to the organization of leisure activities and self-realization of students in institutions of higher education on the basis of competence formation in the sphere of modern information technologies. The results of the experiment on the implementation of a set of measures to improve the level of training of future social teachers for the organization and implementation of leisure activities and self-realization of students based on the use of modern information and communication technologies are presented.
Опис
Ключові слова
дозвіллєва діяльність, самореалізація, експеримент, заклади вищої освіти, інформаційні технології, магістерські роботи, досуговая деятельность, самореализация, эксперимент, высшие учебные заведения, информационные технологии, магистерские работы, leisure activities, self-realization, technology, experiment, institutions of higher education, communications, information technology, master's works
Цитування
Токар І. І. Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації дозвіллєвої діяльності та самореалізації студентів у закладах вищої освіти / І. І. Токар // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 131–134.