Українська абетка: від джерел до сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах досліджено історію створення абетки, яка бере початок із намагання людиною зафіксувати своє мовлення за допомогою письма. Саме відтоді людина починає вчитися, а в цьому їй допомагає початкове вивчення букв для подальшого складнішого процесу читання. Українська абетка сформувалася на основі кирилиці, що поширилась у Київській Русі з прийняттям християнства, змінювалася впродовж X–XV століть у зв’язку з потребою пристосувати її до звукового складу народного мовлення. Сучасна українська абетка є кириличною і складається з 33-ох літер, які вживаються для позначення на письмі 38 фонем. The theses explore the history of the creation of the alphabet, which begins with a person's attempt to record his speech with the help of writing. It is from then that a person begins to learn, and in this he is helped by the initial study of letters for the further more complex process of reading. The Ukrainian alphabet was formed on the basis of the Cyrillic alphabet, which spread in Kyivan Rus with the adoption of Christianity, changed during X–XV centuries due to the need to adapt it to the sound composition of folk speech. The modern Ukrainian alphabet is Cyrillic and consists of 33 letters that are used to denote 38 phonemes in writing.
Опис
Ключові слова
українська абетка, історія створення абетки, студентські роботи, Ukrainian alphabet, the history of the creation of the alphabet, student works
Цитування
Іщенко К. Українська абетка: від джерел до сьогодення / К. Іщенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 52.