Сучасні тенденціі дослідження поетичних текстів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено тенденції поетичних текстів. Зазначено, що в центрі уваги лінгвопоетичних дослідників перебуває опис лексики поетичних текстів що становлять системи елементів, які знаходяться у певних закономірних (внутрішньослівних, парадигматичних, синтагматичних, асоціативно-дериваційних тощо) відношеннях і створюють певну цілісність. Але сучасні філологи вдаючись до її аналізу, враховують досягнення риторики, психології, філософії, лінгвоперсонології тощо, розглядають поетичну мову як систему мовно-виражальних засобів, за допомогою яких досягається певний стилістичний ефект. Вони здійснюють комплексний аналіз мовної особистості поетів досліджуючи не лише вживання різних видів лексичних одиниць, а й соціальні та культурні умови їх творчості, джерела поетичної мови окремого митця, його національне світовідчуття. The publication investigates the trends of poetic texts. It is noted that the focus of linguopoetic researchers is on the description of the vocabulary of poetic texts, which constitute systems of elements that are in certain natural (intra-word, paradigmatic, syntagmatic, associative-derivational, etc.) relations and create a certain integrity. However, modern philologists analyse poetic language with the help of the achievements of rhetoric, psychology, philosophy, linguistic personology, etc. and consider it as a system of linguistic and expressive means that achieve a certain stylistic effect. They carry out a comprehensive analysis of the linguistic personality of poets, studying not only the use of different types of lexical units, but also the social and cultural conditions of their work, the sources of the poetic language of an individual artist, and their national worldview.
Опис
Ключові слова
лінгвопоетика, лексика, поетична мова, філологічні дослідження, linguopoetics, lexicon, poetic language, philological studies
Цитування
Ходирєва О. Сучасні тенденціі дослідження поетичних текстів / О. Ходирєва // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 100–102.