УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІЦІ ВПРАВ З М'ЯЧЕМ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

dc.contributor.authorЛєнкова, А.
dc.contributor.authorКравчук, Т.
dc.date.accessioned2024-01-15T13:49:30Z
dc.date.available2024-01-15T13:49:30Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.description.abstractМета дослідження – обґрунтувати й розробити спеціальні комплекси вправ, спрямовані на удосконалення процесу навчання техніці рухів з м’ячем в художній гімнастиці на етапі базової підготовки. Матеріал і методи дослідження: В дослідженні взяли участь 20 дівчат 8-9 років, що займалися художньою гімнастикою в групах базової підготовки першого року навчання. Для проведення дослідження було сформовано контрольну (КГ) і експериментальну (ЕГ) групи в кожній по 10 осіб. Для досліджуваних експериментальної групи в навчально-тренувальний процес впроваджувалися спеціально розроблені комплекси вправ, що мали сприяти полегшенню та удосконаленню процесу навчання базовим рухам з м’ячем. Дівчата, що входили до контрольної групи, навчалися за стандартною методикою. Для вирішення сформульованих завдань використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової і спеціально-методичної літератури; аналіз правил та відеоматеріалів змагань з художньої гімнастики; узагальнення досвіду фахівців з цього виду спорту і власного практичного досвіду; опитування тренерів і гімнасток; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування з метою оцінки техніки виконання контрольних вправ з м’ячем, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні виявлено групи вправ з м’ячем, при навчанні яких, виникає найбільше складнощів, у гімнасток, що тренуються на етапі базової підготовки в художній гімнастиці. Серед них великі перекати по двом і більше частинам тіла та високі кидки. Підібрано засоби, що можуть ефективно використовуватися в підготовчій, основній і заключній частинах заняття та сприяти удосконаленню процесу навчання вправам з м’ячем. Це загальнорозвиваючі, підготовчі та підвідні вправи і рухливі ігри з м’ячами різної фактури, розмірів і ваги. Висновки. Експериментально доведено ефективність розроблених комплексів вправ, шляхом їх впровадження до навчально-тренувального процесу в групах базової підготовки з художньої гімнастики та статистичної обробки отриманих результатів дослідження. Показано, що розроблені комплекси найбільший позитивний вплив зробили на вміння юних гімнасток виконувати великі перекати та високі кидки лівою рукою. The aim of the study was to substantiate and compile special exercises for improving the process of learning the technique of movement with a ball in rhythmic gymnastics at the stage of basic training. Material and methods: The research involved 20 girls between the ages of 8 and 9 who were engaged in rhythmic gymnastics in basic preparation groups for the first year of schooling. A control and experimental group of 10 persons each was formed to conduct the study. Specially compiled exercises were introduced into the training process for the experimental group under study. They were intended to facilitate and improve the teaching of basic ball movements. The girls in the control group were trained according to the standard method. To solve the formulated problems the following research methods were used: analysis of literature; analysis of rules and video materials of competitions in rhythmic gymnastics; generalization of the experience of specialists in this sport and their own practical experience; survey of coaches and gymnasts; pedagogical observations; pedagogical experiment; pedagogical testing of technique of control exercises with ball, methods of mathematical statistics. Results. The study identified groups of exercises with a ball, during the training of which the greatest number of difficulties, gymnasts who train at the stage of basic training in rhythmic gymnastics. Among them are large rolls on two or more body parts and high throws. Selected means that can be effectively used in the preparatory, main and final part of the lesson and contribute to the improvement of the training process with the ball. These are general educational, preparatory and leading exercises and mobile games with balls of different textures, sizes and weights. Conclusions. The effectiveness of developed sets of exercises by their introduction into the educational process in groups of basic training in rhythmic gymnastics and statistical processing of the obtained results of research has been experimentally proved. It is shown that the compiled complexes had the most positive impact on the ability of gymnasts to perform large rolls and high throws with the left hand.
dc.identifier.citationЛєнкова А.Удосконалення процесу навчання техніці вправ з м'ячем у художній гімнастиці на етапі базової підготовки / А. Лєнкова, Т. Кравчук // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 109–117.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13581
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвправи з м’ячем
dc.subjectпредметна підготовка
dc.subjectметодика
dc.subjectрозвиток
dc.subjectхудожня гімнастика
dc.subjectexercises with ball
dc.subjectsubject training
dc.subjectmethods
dc.subjectimprovement
dc.subjectrhythmic gymnastics
dc.titleУДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІЦІ ВПРАВ З М'ЯЧЕМ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
dc.title.alternativeIMPROVEMENT OF TRAINING IN BALL TECHNIQUE IN RHYTHMIC GYMNASTICS IN BASIC TRAINING
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лєнкова А., Кравчук Т. Удосконалення процесу навчання техніці вправ з м'ячем у художній гімнастиці.pdf
Розмір:
1.86 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: