Час і простір у художній літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено вивченню художнього часу і простору, особливостей їх використання в творах певних літературних жанрів, стилів, напрямків. Теорія художнього часу і простору в даний час знаходиться в стані інтенсивного розвитку. Виникають нові концепції, гіпотези, дослідження окремих категорій часу, що входять до складу структури художнього тексту. І в цілому розробка проблематики художнього простору і часу, являючись однією з традиційних напрямків літературознавчого аналізу, в останні роки знаходить нові імпульси. Статья посвящена изучению художественного времени и пространства, особенностям их использования в произведениях определенных литературных жанров, стилей, направлений. Теория художественного времени и пространства в настоящее время находится в состоянии интенсивного развития. Возникают новые концепции, гипотезы, исследования отдельных категорий времени, входящие в состав структуры художественного текста. И в целом разработка проблематики художественного пространства и времени, являясь одной из традиционных направлений литературоведческого анализа, в последние годы находит новые импульсы. The article is devoted to the study of artistic time and space, the peculiarities of their use in the works of certain literary genres, styles, directions. The theory of artistic time and space is currently in a state of intensive development. There are new concepts, hypotheses, studies of certain categories of time that are part of the structure of the literary text. And in general, the development of issues of artistic space and time, being one of the traditional areas of literary analysis, in recent years finds new impetus.
Опис
Ключові слова
художній текст, простір, художній час, студентські роботи, художественный текст, пространство, художественное время, студенческие работы, artistic text, space, artistic time, student work
Цитування
Власов Я. Час і простір у художній літературі / Я. Власов // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 18–19.