Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України (до 85-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Бондаря Віталія Івановича, доктора педагогічних наук, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, професора кафедри спеціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого – дисертації, книги, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вченого. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями теорії та історії олігофренопедагогіки, виховання учнів з інтелектуальними вадами, вивчення психолого-педагогічних проблем трудового навчання, перспектив розвитку системи спеціальної освіти в Україні. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Vitaliy Ivanovich Bondar, Doctor of Pedagogical Sciences, full member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Public Education of Ukraine, Professor of the Department of Special Pedagogy of H. S. Skovoroda KhNPU. The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific achievements - dissertations, books, training manuals, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials, literature about the scientist. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the theory and history of oligophrenopedagogy, the education of students with intellectual disabilities, the study of psychological and pedagogical problems of labor training, the prospects for the development of the special education system in Ukraine.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Бондар В. І., науковий доробок, олігофренопедагогіка, спеціальна освіта, корекційна робота, педагогічна спадщина, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, V. I. Bondar, scientific work, oligophrenopedagogy, special education, correctional work, pedagogical heritage, professors of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України (до 85-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1967–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 110 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 12).