ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі вдосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності. Мета роботи: розробити, теоретично обгрунтувати й експериментально перевірити комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що за допомогою аналізу та дослідження наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності. Практичне значення одержаних результатів полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка») комплексом засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності, який включає: лекцію на тему «Волонтерська діяльність у соціальній роботі»; семінарсько-практичного заняття на тему «Поняття волонтерства та волонтерської діяльності»; соціально-виховний захід на тему «Вперед до волонтерства!». У першому розділі кваліфікаційної роботи проведено аналіз суті та змісту волонтерської діяльності як у історичній ретроспективі, так і на сучасному етапі розвитку даного виду діяльності. Визначено поняття «волонтерство» та історичні передумови виникнення та генезису даного слова. Досліджено питання підходів та принципів вищої освіти в загальному, а також по відношенню до підготовки майбутніх соціальних працівників. Було визначено головні особистісні якості, які формуються у соціальних працівників, котрі беруть участь у волонтерській діяльності. У даному розділі було зроблено аналіз нормативно-правової бази України, що стосується регулювання та забезпечення волонтерської діяльності. У другому розділі наукової роботи висвітлено теоретичний підхід до вивчення значення волонтерської діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників. Також у даному розділі досліджено навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності. На основі даного методичного комплексу було розроблено комплекс засобів по підготовці майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності в умовах військового стану. Третій розділ наукового дослідження присвячено організації та проведенню експериментального дослідження. Емпіричне дослідження проводилося на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Вибірка учасників експерименту робилася із студентів 1-4 курсів. Даний етап надав можливість експериментально перевірити ефективність комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності. Для емпіричного дослідження питання готовності студентів до волонтерської діяльності було обрано діагностичний інструментарій. Аналіз вищезазначених аспектів дає можливість вивчити особливості зміни ставлення студентів до волонтерської діяльності. Логічне узагальнення емпіричних результатів цих методик дає підстави для обґрунтування гіпотези про достовірність впливу запропонованого комплексу засобів по підготовці майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності в умовах військового стану. The qualification work is devoted to the problem of improving the process of training future social workers for volunteering. The purpose of the work: to develop, theoretically substantiate and experimentally verify a set of means of training future social workers for volunteering. The theoretical significance of the study is that, with the help of analysis and research of the scientific achievements of domestic and foreign scientists, a complex of means of training future social workers for volunteering was theoretically substantiated, developed and experimentally tested. The practical significance of the obtained results lies in supplementing the work programs of the disciplines for the training of students of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 231 "Social work" (educational program "Social pedagogy") with a set of means of training future social workers for volunteer activities, which includes: a lecture on the topic "Volunteer activity in social work"; a seminar-practical session on the topic "Concept of volunteering and volunteer activity"; social and educational event on the theme "Forward to volunteering!". In the first section of the qualification work, the essence and content of volunteering was analyzed both in historical retrospect and at the current stage of the development of this type of activity. The concept of "volunteering" and the historical prerequisites for the emergence and genesis of this word are defined. The issue of approaches and principles of higher education in general, as well as in relation to the training of future social workers, was studied. The main personal qualities that are formed in social workers participating in volunteer activities were determined. In this section, an analysis of the regulatory and legal framework of Ukraine related to the regulation and provision of volunteer activities was made. The second chapter of the scientific work highlights the theoretical approach to studying the importance of volunteering in the training of future social workers. Also, in this section, educational and methodological support for the preparation of future social workers for volunteering was investigated. On the basis of this methodical complex, a set of tools for training future social workers for volunteering was developed. The third section of scientific research is devoted to the organization and conduct of experimental research. The empirical study was conducted on the basis of Н. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The participants of the experiment were selected from students of 1-4 years. This stage provided an opportunity to experimentally test the effectiveness of the complex of means of training future social workers for volunteering. A diagnostic toolkit was chosen for the empirical study of students' readiness for volunteering. The analysis of the above-mentioned aspects provides an opportunity to study the peculiarities of the change in students' attitudes towards volunteering. A logical generalization of the empirical results of these methods provides grounds for substantiating the hypothesis about the reliability of the influence of the proposed set of tools for preparing future social workers for volunteering.
Опис
Ключові слова
комплекс засобів, волонтер, волонтерство, соціальний працівник, освіта, complex of means, volunteer, volunteering, social worker, education
Цитування
Сініченко А. С. Професійна підготовка фахівця соціальної галузі до волонтерської діяльності в умовах військового стану : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / А. С. Сініченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 101 с. : табл. + дод.
Колекції