Соціально-педагогічна діяльність з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі розробки програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження: запропоновано програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти, уточнено сутність понять «соціально-педагогічна діяльність з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти», зміст соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти, зміст критеріїв і показників схильності підлітків до жорстокої поведінки у закладах загальної середньої освіти. Практичне значення результатів дослідження засвідчує цінність використання розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти в практичній діяльності соціальних працівників, соціальних педагогів, педагогічних працівників (зокрема, класних керівників) при організації соціально-виховної роботи з особами підліткового віку. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз поняття «жорстокість», «жорстока поведінка», «підлітковий вік», «профілактика жостокої поведінки». Узагальнюючи позиції науковців, під «протидією булінгу» в учнівському середовищі закладу професійно-технічної освіти розуміємо систему соціально-педагогічних заходів, які спрямовані на попередження булінгу, його перешкожденню, впливу на відповідних суб`єктів у процесі здійснення ними булінгу, а також у соціально-корекційних заходах усунення наслідків булінгу. Узагальнюючи позиції науковців, під соціальною профілактикою жорстокої поведінки підлітків розуміємо сукупність форм, методів, засобів, спрямованих на попередження формування у підлітків схильності до скоєння насильницьких дій, обмеження та локалізацію негативних явищ у підлітковому середовищі. Соціально-педагогічну діяльність з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладі загальної середньої освіти визначено як цілеспрямовану збалансовану діяльність усіх учасників профілактики, що має за мету зниження ризику агресивної поведінки серед підлітків через преветивну та корекційну роботу у напрямку протидії їхньої соціальної дезадаптації, соціальних відхилень у поведінці, створення умов для всебічного розвитку особистісного потенціалу учнів, стимулювання власної активностi у борьбі з негативними факторами мікросередовища. Особливостями соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти середньої освіти виступають: комплексність, залучення та координація усіх суб’єктів (зовнішніх та внутрішніх) профілактичного впливу, ситематичність у роботі з батьками. З метою профілактики жорстокої поведінки підлітеків у закладі загальної середньої освіти розроблено програму соціально-педагогічної діяльності за трьома основними напрямами: з підлітками закладу загальної середньої освіти бесіда з елементами тренінгових вправна тему: «Як навчитися жити без бійки? » з представниками внутрішніх справ, інтерактивне заняття з елементами методики-малюнку на тему: «Безконфліктне спілкування», урок з елементами мозкового штурму на тему: «Доброта та жорстокість»; з педагогічним колективом: круглий стіл на тему: «Життя людини – найвища соціальна цінність»; науково-методичний семінар на тему: «Жорстокість як прояв агресії або конфлікти у шкільному середовищі», пам’ятка; з батьками підлітків: профілактична бесіда на тему: «Лінія здоровʼя», заняття з елементами тренінгу на тему: «Захист прав дітей». У другому розділі окреслено зміст проведеного експериментального дослідження. На констатувальному етапі експерименту було проведено діагностування вихідного рівня схильності підлітків до проявів жорстокої поведінки у закладах загальної середньої освіти ЕГ і КГ за уточненими в дослідженні критеріями й показниками, яке виявило відносно високий рівень такої схильності. Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Результати контрольного етапу експерименту виявили позитивні зміни в експериментальній групі: зниження рівня схильності підлітків до проявів жорстокої поведінки у закладах загальної середньої освіти. Qualification work devoted to problem of develop program of social pedagogical activity for for the prevention of violent behavior of adolescents in institutions of general secondary education. The object of the research is socio-pedagogical activity for the prevention of violent behavior of teenagers in institutions of general secondary education The theoretical significance of the experimental work is manifested in the justification of the comprehensive program of socio-pedagogical activities for the prevention of violent behavior of adolescents in institutions of general secondary education, aimed at the holistic, harmonious development and self-development of the adolescent personality, which contributes to the effective social prevention of violent behavior of adolescents in institutions of general secondary education. The practical significance of the results of the experimental work is that the developed and verified comprehensive program of socio-pedagogical activities for the prevention of violent behavior of adolescents in institutions of general secondary education can be used in the practical activities of social pedagogues, pedagogical workers (in particular, class teachers) in the organization and implementation social and educational work with teenagers in this direction.
Опис
Ключові слова
жорстокість, жорстока поведінка, підлітковий вік, профілактика, соціально-педагогічна діяльність, заклад загальної середньої освіти, cruelty, cruel behavior, adolescence, prevention, socio-pedagogical activity, institution of general secondary education
Цитування
Вазуля К. С. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики жорстокої поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня бакалавр : спец. 231 Соціальна робота / К. С. Вазуля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 68 с. : табл. + дод.
Колекції