АНАЛІЗ СВІТОВИХ СИСТЕМ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ДЗЮДО ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дзюдо відноситься до видів спорту, в яких основну роль грає фізична та технічна підготовленість спортсменів. Усі рухи борців виконуються в умовах безпосереднього контакту на різних дистанціях; з постійною зміною взаєморозміщень, взаємозахоплень, взаємоупорів; з варіюючими за ритмом і величиною взаємними зусиллями. Внаслідок різноманіття техніки та тактики боротьби прогнозувати умови протистояння важко. У будь-якому часовому відрізку сутички суперники можуть мати різні цільові установки, що визначають вибір і застосування конкретних технічних елементів, технічних і тактичних дій тощо. Завдання раціонального вибору засобів та методів тренування постійно ставиться у практичній роботі кожного тренера, і її рішення займає важливе місце у загальній проблемі раціоналізації та подальшого вдосконалення тренувального процесу у більшості видів спорту. Метою даного дослідження є проведення порівняльного аналізу наукових робіт, які досліджують різні системи спортивної підготовки в дзюдо, для можливого застосування засобів та методів в тренувальному процесі українських спортсменів Результати. В результаті проведення експерименту було виявлено, що в своїх дослідженнях спортсменів-дзюдоїстів вчені реєстрували показники антропометрії: зріст тіла стоячи/сидячи, масу тіла, вимірювання складок шкіри, провели оцінювання фізичної підготовленості спортсменів: тест на максимальну силу, оцінювання вертикальної стрибучості, тест на динамічний баланс, тест на гнучкість, вимірювання варіабельності серцевого ритму, перетягування канату, спеціальний фітнес-тест, спринтерський тест, тест 10 RM (жим штанги лежачи, бічна тяга, скручування на біцепс, присідання, жим ногами, розгинання ніг та згинання ніг), спеціальний тест для дзюдоїстів (SJFT). Порівняно вплив силового тренування в дзюдо на фізичну підготовку у хлопців та дівчат підліткового віку німецьких та китайських вчених. Виявлено, в дослідженнях Huang R, достовірні відмінності (р<0,01) за показниками тестів «Максимальна сила зап’ястя», «Стрибок проти руху» (CMJ-High, cm), «Стрибок з місця» у дівчат дзюдоїсток в результаті проведення експерименту. У дослідженнях Olaf Prieske за даними цих тестів у дівчат та хлопців цього ж віку достовірних відмінностей не виявлено (р>0,05). Тому вчені Huang R, Zhang M, Huang L отримали кращі дані за коротший проміжок часу. Показано, що проведення вправ різної направленості впливає на показники Спеціального тесту для дзюдоїстів (SJFT), у американських спортсменів результати достовірно підвищились в експериментальній групі (р>0,05; р<0,01 ) після експерименту, а у бразильських дзюдоїстів таких зрушень немає. Порівняльний аналіз систем тренування в дзюдо в різних країнах показав що німецькі вчені в своїй роботі застосували змішаний підхід, де одне тренування мало декілька напрямків роботи. Такий самий підхід, в своєму досліджені застосували американські вчені описавши 4-тижневу програму тренувань для юних дзюдоїстів. Їх експеримент був побудований з урахування змагальної діяльності й був більше направлений на техніко-тактичну підготовку спортсменів. В праці іспанських науковців система тренування дзюдоїстів була побудована таким чином, що кожне заняття мало свою окрему направленість. Вони розробили інтенсивну програму тренувань на 1 місяць для того, щоб проаналізувати реакцію організму, його стрессостійкість і витривалість на великі навантаження. Висновки. Показано, що основними напрямками, які використовують тренери в системі підготовки дзюдоїстів, є технічно-тактична підготовка, яка включає в себе тренування вільних схваток проти різних супротивників, що допомагає розвивати реакцію на непередбачувані ситуації та адаптацію до різних стилів супротивників, у поєднанні з роботою над розвитком силових здібностей, витривалістю, гнучкістю. Judo is one of the sports in which the physical and technical fitness of athletes plays a major role. All the movements of the wrestlers are performed in direct contact at different distances; with a constant change of mutual positions, grips, and holds; with mutual efforts varying in rhythm and magnitude. Due to the variety of fighting techniques and tactics, it is difficult to predict the conditions of confrontation. In any time period of a fight, opponents may have different objectives that determine the choice and application of specific technical elements, technical and tactical actions, etc. The task of rationally choosing training means and methods is constantly posed in the practical work of every coach, and its solution is an important part of the general problem of rationalizing and further improving the training process in most sports. The purpose of this study is to conduct a comparative analysis of scientific works of foreign authors who study different systems of sports training in judo, for the possible use of means and methods in the training process of Ukrainian athletes. Results. As a result of the experiment, it was found that in their studies of judo athletes, foreign scientists recorded anthropometric indicators: standing/sitting body height, body weight, skin fold measurements, and assessed the physical fitness of athletes: maximum strength test, vertical jumping assessment, dynamic balance test, flexibility test, heart rate variability measurement, tug-of-war, special fitness test, sprint test, 10 RM test (bench press, side deadlift, biceps curl, squat, leg press, leg extension, and leg flexion), and a special judo test (SJFT). The influence of strength training in judo on physical fitness in adolescent boys and girls was compared by German and Chinese scientists. In the researches of Huang R, significant differences (p<0,01) in indicators of tests "Maximum force of a wrist", "Jump against movement" (CMJ-High, cm), "Jump from a place" in girls judokas as a result of the experiment are revealed. In Olaf Prieske's research, according to the data of these tests in girls and boys of the same age, no significant differences were found (p>0.05). Therefore, scientists Huang R, Zhang M, Huang L obtained better data in a shorter period of time. It is shown that carrying out exercises of different orientation influences on indicators of the Special test for judokas (SJFT), in American sportsmen results significantly increased in the experimental group (р>0,05; р<0,01) after the experiment, and in Brazilian judokas there are no such shifts. A comparative analysis of judo training systems in different countries showed that German scientists in their work used a mixed approach, where one training had several areas of work. The same approach was used by American scientists in their study, describing a 4-week training program for young judokas. Their experiment was based on competitive activities and was more focused on technical and tactical training of athletes. In the work of Spanish scientists, the judo training system was structured in such a way that each lesson had its own separate focus. They developed an intensive training program for 1 month in order to analyze the body's reaction, stress resistance and endurance to heavy loads. Conclusions. The main directions used by coaches in the judo training system are technical and tactical training, which includes training free fights against different opponents, which helps to develop a reaction to unforeseen situations and adaptation to different styles of opponents, combined with work on the development of strength abilities, endurance, flexibility.
Опис
Ключові слова
дзюдо, система тренування в дзюдо, тестування фізичної підготовки, judo, judo training system, physical fitness testing
Цитування
Проходець О. А. Аналіз світових систем спортивної підготовки в дзюдо щодо можливостей застосування в сучасному тренувальному процесі українських спортсменів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / О. А. Проходець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 47 с. : табл.
Колекції