Деякі особливості функціонування англійських лексичних запозичень у сфері побуту в сучасній німецькій мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто словниковий склад німецької мови, який поповнюється різними частинами мови нерівномірно. Основну масу запозичень складають іменники; запозичування дієслів, прикметників, прислівників відбувається менш активно. Сучасна німецька мова все частіше запозичує англіцизми, які інтегруються в систему німецької мови, взагалі уникаючи процесу калькування. В статье рассмотрен словарный состав немецкого языка, который пополняется различными частями речи неравномерно. Основную массу заимствований составляют существительные; заимствования глаголов, прилагательных, наречий происходит менее активно. Современная немецкая речь все чаще заимствует англицизмы, которые интегрируются в систему немецкого языка, вообще избегая процесса копирования. The article considers the vocabulary of the German language, which is replenished unevenly by different parts of the language. The bulk of borrowings are nouns; borrowing verbs, adjectives, adverbs is less active. Modern German is increasingly borrowing anglicisms, which are integrated into the German language system, generally avoiding the tracing process.
Опис
Ключові слова
запозичення, німецька мова, лексика, студентські роботи, заимствования, немецкий язык, студенческие работы, loan, German language, vocabulary, student work
Цитування
Григотович К. Деякі особливості функціонування англійських лексичних запозичень у сфері побуту в сучасній німецькій мові / К. Григотович // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 25–26.