Управління розвитком самоосвітньої діяльності педагога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано праці науковців які розглядали різні аспекти управління розвитком самоосвітньої діяльності педагога. Уточнено сутність самоосвітньої діяльності, психолого-педагогічні умови її розвитку, упорядковано діагностичний інструментарій оцінки якості управління розвитком самоосвітньої діяльності. Розроблено модель з удосконалення проблеми дослідження та методичний супровід цієї моделі. The paper analyzes the works of scientists who considered various aspects of managing the development of a teacher's self-educational activity. The essence of self-educational activity, the psychological and pedagogical conditions of its development have been clarified, and the diagnostic tools for assessing the quality of management of the development of self-educational activity have been organized. A model for improving the research problem and methodical support for this model have been developed.
Опис
Ключові слова
самоосвіта, самоосвітня діяльність, індивідуальна траєкторія розвитку, моделювання, управління самоосвітньою діяльністю, self-education, self-educational activity, individual development trajectory, modeling, management of self-educational activity
Цитування
Рябченко О. В. Управління розвитком самоосвітньої діяльності педагога : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. В. Рябченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 100 с. : табл. + дод.
Колекції