Художній текст як інтердискурс

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто термін «інтердискурсивність», який активно використовується в наукових колах. Під цим терміном в гуманітаристиці розуміється інтеграція, взаємодія, взаємопроникнення дискурсів. Інтердискурсивними є всі мовні елементи, структури, стратегії, які характеризують одночасно різні дискурси. В статье рассмотрен термин «интердискурсивность», который активно используется в научных кругах. Под этим термином в гуманитаристике понимается интеграция, взаимодействие, взаимопроникновение дискурсов. Интердискурсивными есть все языковые элементы, структуры, стратегии, характеризующие одновременно разные дискурсы. This article considers the term "interdiscursiveness", which is actively used in academic circles. The term in humanities refers to the integration, interaction and interpenetration of discourses. Interdiscursive are all linguistic elements, structures, strategies that characterise different discourses at the same time.
Опис
Ключові слова
художній текст, інтердискурс, магістерські роботи, художественный текст, интердискурс, магистерские работы, artistic text, interdiscourse, master's work
Цитування
Мазурова К. Художній текст як інтердискурс / К. Мазурова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 49–50.