РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ ГАНГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛЮДЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено питання техногенного та антропогенного впливу людини на довкілля на прикладі річки Ганг. Розглянуто основні види забруднень та шляхи їх надходження. Виявлено, що забруднення впливають на стан здоров’я, осіб, які користуються водою річки. З’ясовано що сучасний екологічний стан річки Ганг характеризується як катастрофічний. В статье освещены вопросы техногенного и антропогенного воздействия человека на окружающую среду на примере реки Ганг. Рассмотрены основные виды загрязнений и пути их поступления. Обнаружено, что загрязнения влияют на состояние здоровья, лиц, которые пользуются водой реки. Выяснено что современное экологическое состояние реки Ганг характеризуется как катастрофическое. The article covers the issues of technogenic and anthropogenic human impact on environment on the example of the river Ganges. The main types of pollution and their ways are considered receipts. Contamination has been found to affect the health of people who enjoy the water of the river. The current ecological condition of the Ganges has been established characterized as catastrophic.
Опис
Ключові слова
Ганг, забруднення річок, екологічний стан, студентські роботи, загрязнение рек, экологическое состояние, студенческие работы, Gang, pollution of rivers, ecological condition, student work
Цитування
Резенькова М. Рівень забруднення річки Ганг та його вплив на людей / М. Резенькова // Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2020. – С.102–105.