УНОРМУВАННЯ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ РАД УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті охарактеризовано чинні нормативно-правові акти, що регулювали питання організації вітчизняної університетської освіти в період дії статуту 1863 р.; визначено роль і місце професорських колегій у створенні правового поля діяльності вищого навчального закладу; узагальнено практику роботи вчених рад університетів України окресленого історичного періоду з унормування правил внутрішнього розпорядку, що становило один із напрямів реалізації професорськими колегіями навчальної функції. The article touches upon the effective legislative documents, which regulated the questions of soviet university education during the activity of statute in 1863; the role and place of professors’ collegiums in the creation of legislative background of higher educational establishment is investigated; the practice of Ukrainian universities academic councils of the investigated period concerning the inner instruction regulation principles, which became one of the directions of realization academic function of professors collegiums is characterized here.
Опис
Ключові слова
університет, вчена рада, внутрішній розпорядок, діяльність, статут 1863 р., нормативно-правові акти, управління, university, academic council, inner instruction, activity, statute of 1863, legislative documents, regulation
Цитування
Зеленська Л. Д. Унормування правил внутрішнього розпорядку як напрям діяльності вчених рад університетів України (історико-педагогічний аспект) / Л. Д. Зеленська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 30 (83). – С. 10–17.