Методичні рекомендації до проведення практик здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчання спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні матеріали призначено для супроводу проходження здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня педагогічних університетів таких видів практик як науково-дослідна та педагогічна практика в закладах профільної та спеціалізованої середньої освіти. У методичних рекомендаціях наведено програми практик, висвітлено вимоги до оформлення звітної документації, подано зразки звітних документів з виконання завдань практик тощо. Призначено для викладачів та магістрантів педагогічних ЗВО, учителів-практиків. The methodical materials are intended to accompany the students of higher education of the second (master's) level of pedagogical universities in such types of practices as scientific research and pedagogical practice in specialized and specialized secondary education institutions. In the methodological recommendations, practice programs are given, the requirements for the preparation of reporting documentation are highlighted, samples of reporting documents on the performance of practice tasks, etc. are provided. Intended for teachers and master's students of pedagogical universities, practicing teachers.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, методичні рекомендації, зміст педагогічної практики, pedagogical practice, methodical recommendations, content of pedagogical practice
Цитування
Методичні рекомендації до проведення практик здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчання спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» / О. А. Жерновникова , О. М. Кін , В. В. Масич та ін. ; Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 74 c.