СИМВОЛІКА СІМЕЙНОЇ САГИ «ВОЛИНЬ» У. САМЧУКА В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ВЕРТИКАЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті досліджуються жанрово-стильові особливості сімейної саги У. Самчука «Волинь», зокрема, символіка роману в контексті сакрального й профанного крізь призму філософської часопросторової вертикалі. В статье исследуются жанрово-стилевые особенности семейной саги У.Самчука «Волинь », в частности, символика романа в контексте сакрального и профанного сквозь призму философской пространственных вертикали. The article examines the genre and stylistic features of U. Samchuk’s family saga «Volyn», in particular, the symbolism of the novel in the context of the sacred and ordinary through the prism of the philosophical space-time vertical.
Опис
Ключові слова
сімейна сага, сімейна хроніка, сакральне, профанне, часопросторова вертикаль, аспірантські роботи, семейная сага, семейная хроника, сакральное, профанное, пространственная вертикаль, аспирантские работы, family saga, family chronicle, sacred, desecrated, space-time vertical, postgraduate work
Цитування
Румянцева-Лахтіна О. Символіка сімейної саги "Волинь" У. Самчука в контексті філософської часопросторової вертикалі / О. Румянцева-Лахтіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 137–143.