ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто експериментальні задачі, як один із видів навчального фізичного експерименту, вони дидактично забезпечують процесуальну складову навчання фізики, зокрема формують в учнів експериментальні вміння й дослідницькі навички, озброюють їх інструментарієм наукового дослідження, який стає засобом навчання. Розв’язування експериментальних задач на уроці не заміняє традиційних лабораторних робіт і практичних завдань, а є їхньою альтернативною формою. Виконання завдання починається з постановки здачі, яка формулюється вчителем у вигляді стислого опису та схеми експерименту. В статье рассмотрены экспериментальные задачи, как один из видов учебного физического эксперимента, они дидактически обеспечивают процессуальную составляющую обучения физике, в частности формируют у учащихся экспериментальные умения и исследовательские навыки, вооружают их инструментарием научного исследования, который становится средством обучения. Решение экспериментальных задач на уроке не заменяет традиционных лабораторных работ и практических заданий, а являются их альтернативной формой. Выполнение задания начинается с постановки сдачи, которая формулируется учителем в виде краткого описания и схемы эксперимента. The article considers experimental tasks as a type of educational physical experiment; they didactically provide the procedural component of physics learning, in particular, they form experimental skills and research skills of students, equip them with the tools of scientific investigation, which becomes the means of learning. Experimental tasks in the classroom do not replace traditional laboratory work and practical assignments, but are an alternative form of them. The task begins with the setting of the task, which is formulated by the teacher in the form of a brief description and diagram of the experiment.
Опис
Ключові слова
експериментальні задачі, викладання фізики, магістерські роботи, экспериментальные задачи, преподавания физики, магистерские работы, experimental tasks, teaching physics, master's works
Цитування
Костанда Я. В. Експериментальні задачі для розвитку дослідницької діяльності учнів / Я. В. Костанда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 160–162.