ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ ТА ЗАПОЧАТКУВАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї, В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во Держ. закл. „Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”
Анотація
Стаття розкриває сутність корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в родині, у системі соціальної роботи в Україні. Її теоретичними основами є родиноцентричний, проблемно зорієнтований підхід, концепція „допомоги для самодопомоги”. Уперше розкрито сутність корекційної роботи на основі корекційно-реабілітаційної функції соціального працівника, місце корекційної роботи в системі соціальної роботи. Засобом здійснення корекційної роботи є корекційні програми, які є новими для України. У статті розкрито історію розробки, апробації, упровадження корекційних програм з насильниками в родині з урахуванням закордонного досвіду й діючих теоретичних основ соціальної роботи з сім'єю в Україні в системі соціальних служб. Автором узагальнено закордонний досвід розробки корекційних програм і показано їхню різноманітність, розкрито вітчизняні варіанти розробки змісту корекційних програм та їх спрямованість. Розроблена програма - багатомодульна, з обов'язковими й варіативними модулями, які враховують причини й чинники насильства в родині, портрет українського кривдника. Обов'язковими модулями є правовий, психологічний, соціально-педагогічний, варіативними - соціально-економічний та соціально-медичний. Показано шляхи їх апробації та впровадження в роботу соціальних служб разом з іншими варіантами авторських програм, розкрито централізований характер упровадження багатомодульної програми як типової в роботу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді України. Статья раскрывает сущность коррекционной работы с лицами, совершившими насилие в семье, в системе социальной работы Украины. Ее теоретическими основами являются семейно-центрический, проблемно ориентированный подходы, концепция „помощи для самопомощи”. Впервые раскрыта сущность коррекционной работы на основе коррекционно-реабилитационной функции социального работника, место коррекционной работы в системе социальной работы. Средством осуществления коррекционной работы являются коррекционные программы, которые новы для Украины. В статье раскрыто историю разработки, апробации, внедрения коррекционных программ с насильниками в семье с учетом зарубежного опыта и действующих теоретических основ социальной работы с семьей в Украине в системе социальных служб. Автором обобщен зарубежный опыт разработки коррекционных программ и показано их разнообразие, раскрыты отечественные варианты разработки содержания коррекционных программ и их направленность. Разработанная авторская программа - многомодульная, с обязательными и вариативными модулями, которые учитывают причины и факторы насилия в семье, портрет украинского насильника. Обязательными модулями является правовой, психологический, социально-педагогический, вариативными - социально-экономический и социально-медицинский. Показаны пути апробации и внедрения коррекционных программ в работу социальных служб вместе с другими вариантами авторских программ, раскрыт централизованный характер внедрения многомодульной программы как типовой в работу социальных служб для семьи, детей и молодежи Украины. The article reveals the essence of correctional work with personalities violence, in the social work system of Ukraine. Its theoretical foundations are problem-oriented approach, family-centred approach, the concept of “help for self-help”. For the first time reveals the essence of correctional work on the basis of correctional and rehabilitative functions of the social worker. Correctional work shows the place in the system of social work. The means of implementation of remedial work are correctional programs that are new for Ukraine. In the article the history of development, testing, implementation of intervention programs with the family, taking into account international experience and the existing theoretical foundations of social work with the personalities violence in family in Ukraine. The author summarizes foreign experience in the development of correctional programs and indicated their diversity, disclosed domestic options for developing the content of intervention programs and their orientation. Drawing the author's program offered a multi, the mandatory and variant modules that address the causes and factors of violence in the family, the portrait of Ukrainian rapist. The mandatory modules is legal, psychological, socialpedagogical, variability - the socio-economic and socio-medical. The auther reflected the ways of testing and implementation of intervention programs in the work of social services together with other variants of author's p ro g r am s , d i s c lo s e d c e n t r a l i z e d implementation of multi-module program as a sample in the work of social services for families, children and youth in Ukraine.
Опис
Ключові слова
насильство в сім'ї, корекція, корекційна програма, родиноцентричний підхід, проблемно зорієнтований підхід, допомога для самодопомоги, обов'язкові модулі корекційної програми, варіативні модулі корекційної програми, насилие в семье, коррекция, коррекционная программа, семейноцентрический подход, проблемно ориентированный подход, помощь для самопомощи, обязательные модули коррекционной программы, вариативные модули коррекционной программы, domestic violence, correction, correctional program, family centric approach, problem-oriented approach, support for self-help, compulsory modules of the correctional program, divergent modules of correctional program
Цитування
Трубавіна І. М. Історія розробки та започаткування корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, в Україні / І. М. Трубавіна // Освіта та педагогічна наука. - 2016. - № 1 (164). - С. 55-63.