ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена аналізу обставин, що виключають можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, і формулюванню на цій підставі власних узагальнюючих висновків. Статья посвящена анализу обстоятельств, исключающих возможность применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера и формулировке на этом основании собственных обобщающих выводов. The article analyzes the circumstances which exclude the possibility of applying for legal entities measures under criminal law, and on this basis in article own generalizing conclusions formulated.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, заходи кримінально-правового характеру, юридичні особи, обставини, уголовное право, меры уголовно-правового характера, юридические лица, обстоятельства, criminal law, measures under criminal law, legal entities, circumstances
Цитування
Ященко А. М. Обставини, що виключають застосування кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – №1 (15). – С. 178–187.