Особливості оволодіння лінгвістичним матеріалом дітьми з синдромом Дауна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено особливостям оволодіння мовою дітей із генетичними порушеннями розвитку, зокрема із синдромом Дауна. До таких особливостей належать: мовленнєві розлади, пов'язані з артикуляційними труднощами та загальною м’язовою гіпотензією, порушенням слуху; труднощі в оволодінні граматичною структурою мови, а також семантикою тривалості накопичення лексики. Исследование посвящено особенностям овладения языком детей с генетическими нарушениями развития, в частности с синдромом Дауна. Эти особенности включают в себя: нарушения речи, связанные с проблемами артикуляции и общей мышечной гипотонией, нарушениями слуха; трудности овладения грамматической структурой речи, а также семантикой по продолжительности накопления словарного запаса. The study is devoted to the features of language acquisition of children with genetic abnormalities of development, in particular with Down syndrome. These features include: speech disorders associated with articulation difficulties and general muscular hypotension, hearing impairment; difficulties in mastering the grammatical structure of speech, as well as semantics, in the duration of vocabulary accumulation.
Опис
Ключові слова
мовний матеріал, оволодіння мовним матеріалом, діти з синдромом Дауна, языковой материал, усвоение языкового материала, дети с синдромом Дауна, синдром Дауна, language material, language acquisition, mastering language material, children with Down syndrome
Цитування
Казачінер О. С. Особливості оволодіння лінгвістичним матеріалом дітьми з синдромом Дауна / О. С. Казачінер // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 91–93.