ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РІВНОВАГИ ТХЕКВОНДИСТІВ 13-14 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО ПІДІБРАНИХ ВПРАВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тенденція у змінах правил та особливостей організації змагань у більшості видів спорту з метою підвищення видовищності та привабливості виду вимагають постійного вдосконалення процесу підготовки спортсменів, і тхеквондо у цьому випадку є не винятком (Бачинська Н. В., Кощєєв О. С., 2010). Підкреслюючи важливість фізичної підготовки для тхеквондистів, в навчальній програмі для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з тхеквондо (ВТФ) у розділі «організація навчально-тренувальної роботи» зазначається розподіл фізичної підготовки спортсменів на загальну, спеціальну та допоміжну, яка скерована на розвинення координаційних здібностей, швидкості реакції на об'єкт, що рухається, розширення антиципаційних можливостей (передбачення напрямку атаки) (Кощєєв О. С., 2009). Координаційні здібності визначають як здатність людини найкраще, раціонально та доцільно, економно та точно вирішувати рухові завдання, які виникають внаслідок несподіваних ситуацій. Особливості розвитку координаційних здібностей юних тхеквондивтсів зумовлена сучасними темпами розвитку цього виду спорту, відчутно збільшилися вимоги до рухової діяльності спортсменів, яка здійснюється в постійно несподівано мінливих ситуаціях, що вимагають прояву винахідливості, швидкості реакції, здатності до концентрації і переключення уваги, просторово-часової точності рухів і їх біомеханічної раціональності. Ці фізичні характеристики рухів фахівці пов'язують з поняттям координаційних здібностей. Крім того, найбільш успішно в змагальній діяльності виступають тхеквондисти, які володіють високим рівнем сенсорно – перцептивних можливостей (відчуття та сприймання, їх називають також сенсорноперцептивною сферою людини. За допомогою органів чуттів людина отримує інформацію про якості оточуючого середовища), що в змагальній діяльності тхеквондистів проявляється як «відчуття рингу», «відчуття суперника», «відчуття дистанції», тощо. Процес вдосконалення координаційних здібностей у юних тхеквондистів органічно пов'язаний з розвитком швидкісних і швидкісносилових здібностей, витривалості в умовах тренувальної і змагальної діяльності (Пашков І. М., 2015). У сучасній теорії підготовки юних спортсменів методика розвитку координаційних здібностей є на сьогодні найменш сталою: відсутнє чітке розуміння природи координаційних здібностей; про структуру та вікові особливості проявів координаційних здібностей й досі ведуться активні суперечки; не остаточно розроблені критерії оцінки рівнів розвитку координаційних здібностей та не виявлені особливості технологій розвитку даних фізичних здібностей з направленістю вимог тхеквондо [24, 26]. Суперечливість і невирішеність вищевказаних питань про розвиток координаційних здібностей у юних тхеквондистів обумовлюють актуальність даної роботи і вимагають подальшого дослідження. Мета роботи – підвищити показники рівноваги тхеквондистів 13-14 років за рахунок використання спеціально підібраних вправ. Під час проведення нашого дослідження нами використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічне спостереження, педагогічне дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 8 спортсменів-тхеквондистів 13-14 років. Педагогічне дослідження тривало два місяці з травня по липень 2022 року, під час якого тренування проводилось дистанційно за заздалегідь складеною програмою підготовки тренером із застосуванням запропонованих нами вправ на нестійкій опорі. Підібрані вправи застосовувались на кожному другому тренуванні, тривалістю не менше 15 хвилин. Вправи виконувались як на двох ногах (у правій/лівій стійці по черзі), так і на одній нозі (правій/лівій по черзі). Запропоновані вправи носили імітаційних характер ударних та захисних дій тхеквондистів. Результати дослідження. Встановлено рейтинг значущості координаційних здібностей: перше місце почуття ритму, друге за значимістю відчуття часу та відстані, здатність спортсменів-тхеквондистів утримувати рівновагу та розвинену вестибулярну стійкість практикуючі тренери розмітили на третьому місці умовного рейтингу, а здатність тхеквондистів орієнтуватися у просторі отримала четверту позицію. Після педагогічного дослідження показники рівноваги на лівій нозі із закритими очима поліпшилися на 14 % (при p˂0,05), на правій нозі – на 11,6 % (при p˂0,05). Результати проби Ромберга з відкритими очима на правій нозі у тхеквондистів 13-14 років після педагогічного експерименту покращились на 10,1 % (при p˂0,05), на лівій нозі – на 7,6 % (при p˂0,05). Висновки. Використання вправ імітаційного характеру ударних та захисних дій тхеквондистів на нестійкій опорі позитивно впливають на покращення показників статичної рівноваги та здатності утримувати рівновагу після вестибулярного подразника. The tendency to change the rules and features of the organization of competitions in most sports in order to increase the spectacle and attractiveness of the sport requires constant improvement of the process of training athletes, and taekwondo in this case is no exception (Bachynska & Koscheev, 2010). Emphasizing the importance of physical training for taekwondo players, in the curriculum for children's and youth sports schools, specialized children's and youth schools of the Olympic reserve, schools of higher sportsmanship and specialized educational institutions of the sports profile of taekwondo (VTF) in the section "organization of educational and training work" it is noted the division of physical training of athletes into general, special and auxiliary, which is aimed at the development of coordination abilities, the speed of reaction to a moving object, the expansion of anticipatory capabilities (prediction of the direction of attack) (Koscheev, 2009). Coordination abilities are defined as a person's ability to best, rationally and expediently, economically and accurately solve motor tasks that arise as a result of unexpected situations. The peculiarities of the development of the coordination abilities of young taekwondo athletes are determined by the modern pace of development of this sport, the requirements for the motor activity of athletes, which is carried out in constantly unexpectedly changing situations, which require the manifestation of ingenuity, speed of reaction, the ability to concentrate and switch attention, spatio-temporal accuracy of movements, have significantly increased and their biomechanical rationality. Experts associate these physical characteristics of movements with the concept of coordination abilities. In addition, taekwondo players who possess a high level of sensory-perceptive abilities (sensation and perception, they are also called the sensory-perceptive sphere of a person. With the help of the senses, a person receives information about the qualities of the surrounding environment) perform most successfully in competitive activities, which in competitive activities of taekwondo players is manifested as «sense of the ring», «sense of the opponent», «sense of distance», etc. The process of improving the coordination abilities of young taekwondo players is organically connected with the development of speed and speed-power abilities, endurance in the conditions of training and competitive activities (Pashkov, 2015). In the modern theory of training young athletes, the method of development of coordination abilities is currently the least stable: there is no clear understanding of the nature of coordination abilities; there are still active disputes about the structure and age characteristics of the manifestations of coordination abilities; criteria for assessing the levels of development of coordination abilities have not been finalized and the features of technologies for the development of these physical abilities with the direction of taekwondo requirements have not been identified [24, 26]. The controversy and unsolvedness of the above-mentioned questions about the development of coordination abilities in young taekwondo players determine the relevance of this work and require further research. The purpose of the work is to increase the coordination abilities of taekwondo players aged 13-14 under the use of specially selected exercises. During our research, we used the following research methods: theoretical analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, pedagogical observation, pedagogical research, methods of mathematical statistics. 8 taekwondo athletes aged 13-14 took part in the study. The pedagogical research lasted two months from May to July 2022, during which the training was conducted remotely according to a pre-prepared training program by the trainer using the exercises we proposed on an unstable support. Selected exercises were used at every second training session, lasting at least 15 minutes. Exercises were performed both on two legs (in the right/left stance alternately) and on one leg (right/left alternately). The proposed exercises were imitative of striking and defensive actions of taekwondo players. Research results. A rating of the importance of coordination abilities was established: the sense of rhythm was the first place, the sense of time and distance was the second most important, the ability of taekwondo athletes to maintain balance and developed vestibular stability were marked by the practicing coaches in the third place of the conditional rating, and the ability of taekwondo athletes to navigate in space received the fourth position. After the pedagogical study, balance indicators on the left leg with closed eyes improved by 14% (at p˂0.05), on the right leg - by 11.6% (at p˂0.05). The results of the Romberg test with open eyes on the right leg of taekwondo players aged 13-14 after the pedagogical experiment improved by 10.1% (at p˂0.05), on the left leg - by 7.6% (at p˂0.05). Conclusions. The use of exercises simulating striking and defensive actions of taekwondo players on an unstable support has a positive effect on improving static balance indicators and the ability to maintain balance after a vestibular stimulus.
Опис
Ключові слова
координаційні здібності, рівновага, тхеквондисти, тренування, підготовка, нестійка опора, імітаційні дії, coordination abilities, balance, taekwondo players, training, preparation, unstable support, imitation actions
Цитування
Лючкова Є. В. Зміни показників рівноваги тхеквондивтсів 13–14 років під впливом спеціально підібраних вправ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Є. В. Лючкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2022. – 46 с. + дод.
Колекції