Роль комунікативних невдач у створенні комічного ефекту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто синкретичні дослідження з залученням декількох підходів і методик аналізу мовного матеріалу. Спостереження за виникненням комунікативних невдач в комедійних серіалах і анімаційних фільмах і аналіз чинників, які їх спричиняють, висунили на передній план питання їх ролі в створенні комічного ефекту. Аналіз мовного матеріалу дозволяє зробити висновок, що когнітивний механізм, який лежить в основі деяких видів комунікативних невдач, та інконгруентність, на якій базується жарт, частково співпадають: спільним є порушення у прогнозованості комунікативної поведінки учасників спілкування (у випадку комунікативних невдач) і невідповідність очікуваного розуміння висловлення його реальній інтерпретації (у випадку жарту). Це спостереження пояснює той факт, що комунікативні невдачі є не тільки одним з основних засобів створення комічного у комедійних серіалах і анімаційних фільмах, але й виступають своєрідним тригером розвитку сюжету останніх. I denna artikel granskas synkretisk forskning med hjälp av olika metoder och tekniker för att analysera språkligt material. Observationen av förekomsten av kommunikativa misslyckanden i komediserier och animerade filmer och analysen av de faktorer som orsakar dem har lett till att frågan om deras roll i skapandet av komiska effekter har hamnat i förgrunden. Analysen av det språkliga materialet gör det möjligt att dra slutsatsen att den kognitiva mekanism som ligger till grund för vissa typer av kommunikativa misslyckanden och den inkongruens som skämtet bygger på delvis sammanfaller: det som är gemensamt är störningen i förutsägbarheten av det kommunikativa beteendet hos deltagarna i kommunikationen (i fallet med kommunikativa misslyckanden) och missmatchningen mellan den förväntade förståelsen av uttrycket och dess verkliga tolkning (i fallet med skämtet). Denna observation förklarar det faktum att kommunikativa misslyckanden inte bara är ett av de viktigaste sätten att skapa komik i komediserier och animerade filmer, utan också fungerar som en slags utlösande faktor för utvecklingen av handlingen i de senare.
Опис
Ключові слова
синкретичні дослідження, мовний матеріал, роль комунікативних невдач, комічний ефект, syncretic studies, language material, the role of communicative failures, comic effect
Цитування
Красовицька Л. Роль комунікативних невдач у створенні комічного ефекту / Л. Красовицька // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 164–167.