ВПЛИВ ОЗОНУ НА РОЗВИТОК ЗЛАКОВИХ РОСЛИН В УМОВАХ ШТУЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

dc.contributor.authorКлімов, М. В.
dc.date.accessioned2024-03-17T14:55:17Z
dc.date.available2024-03-17T14:55:17Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено процес вирощування мікрозелені пшениці з використанням озонування. Мета дослідження полягає у створенні та апробації інноваційної установки для автоматизованого вирощування мікрозелені з використанням озонування, а також аналізі ефективності такого методу на якість вирощеного вітграсу. Методи дослідження у даній роботі включають комплексний підхід, що об'єднує теоретичні, емпіричні та практичні аспекти. Основу теоретичної частини складає аналіз та систематизація наукової літератури, яка стосується фізико-хімічних властивостей озону та його впливу на рослинні організми. Також було проведено узагальнення та синтез існуючих досліджень щодо використання озону у біології та екології. Емпіричні методи дослідження включали в себе розробку та створення інноваційної установки - STEM конструктора - для вирощування мікрозелені. Цей конструктор був використаний для експериментального дослідження впливу озону на розвиток злакових рослин. Для збору первинних даних застосовувались методи анкетування та проведення бесід з учасниками експерименту. Реалізація даної роботи може не лише збагатити теоретичну базу використання озонування у біології та сільському господарстві, але й забезпечити практичне застосування цього методу в освітньому процесі, сприяючи формуванню у учнів глибоких знань з природничих наук. In the qualifying work, the process of growing microgreen wheat using ozonation was investigated. The purpose of the research is to create and test an innovative installation for the automated cultivation of microgreens using ozonation, as well as to analyze the effectiveness of this method on the quality of grown wheatgrass. Research methods in this work include a comprehensive approach that combines theoretical, empirical and practical aspects. The basis of the theoretical part is the analysis and systematization of scientific literature, which concerns the physical and chemical properties of ozone and its influence on plant organisms. A generalization and synthesis of existing research on the use of ozone in biology and ecology was also carried out. Empirical research methods included the development and creation of an innovative installation - STEM designer - for growing microgreens. This constructor was used for an experimental study of the effect of ozone on the development of cereal plants. The methods of questionnaires and interviews with the participants of the experiment were used to collect primary data. The implementation of this work can not only enrich the theoretical basis of the use of ozonation in biology and agriculture, but also ensure the practical application of this method in the educational process, contributing to the formation of students' deep knowledge of natural sciences.
dc.identifier.citationКлімов М. В. Вплив озону на розвиток рослин в умовах штучного середовища : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. В. Клімов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2023. – 50 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14411
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвирощування мікрозелені
dc.subjectпшениця
dc.subjectозонування
dc.subjectSTEM конструктор
dc.subjectcultivation of microgreens
dc.subjectwheat
dc.subjectozonation
dc.subjectSTEM designer
dc.titleВПЛИВ ОЗОНУ НА РОЗВИТОК ЗЛАКОВИХ РОСЛИН В УМОВАХ ШТУЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
dc.title.alternativeTHE INFLUENCE OF OZONE ON THE DEVELOPMENT OF CEREAL PLANTS IN THE CONDITIONS ARTIFICIAL ENVIRONMENT
dc.typeOther
Файли
Колекції